Leveransproblem bromsar personbilsmarknaden

Mer än varannan ny personbil är laddbar. Arkivbild

I november registrerades 21 056 nya personbilar, en minskning med 21 procent jämfört med november förra året. Den återhämtning som präglade personbilsmarknaden under det första halvåret har följts av fem månader med minskade nyregistreringar. Hittills i år har 273 401 nya personbilar registrerats. Det är en ökning med drygt sex procent jämfört med samma period förra året, men är samtidigt elva procent under 2019 års nivå.

Första halvåret drevs marknaden upp av stimulanspaketen som skapade en god återhämtning i ekonomin. Under andra halvåret har uppgången bromsats av utbudsproblem med brist på halvledare och andra komponenter, men även av leveransstörningar, som blivit en allt större utmaning för fordonstillverkarna. Förändringarna i Bonus-malussystemet har lett till fortsatt ryckighet i registreringarna. Försämringarna i förmånsbeskattningen som trädde i kraft den 1 juli och som påverkar företag har bidragit till minskningen. Detta då företagens andel av nyregistreringarna minskade från 61 procent till 49 procent för perioden juli-november jämfört med samma period i fjol. Den totala efterfrågan i konsumentledet är fortfarande större än utbudet av fordon, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

– De laddbara bilarna stod i november för 54 procent av nyregistreringarna. 26 procent av de totala registreringarna var elbilar. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med 102 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med 21 procent. Hittills i år, januari-november, uppgår andelen laddbara bilar till 43,4 procent där elbilarna står för ca 17 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för 26 procent. I antal handlar det om ca 118 600 laddbara bilar. Av samtliga fordon i trafik är idag drygt fem procent laddbara. De senaste månadernas ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, säger Mattias Bergman.

– De skärpningar i Bonus-malussystemet som aviserades i september för nästa år, hade alldeles för kort framförhållning och några kommer för tidigt. Den korta framförhållningen påverkar kunder som redan ingått avtal och som nu får ändrade förutsättningar, till exempel ingen bonus, vilket är olyckligt. Särskilt när det råder långa leveranstider på grund av komponentbrist. Skärpningarna handlar om införande av ett bonustak, sänkt bonus och nya bonusgränser för laddhybrider och sänkta malusgränser. 2023 sänks även bonusen för elbilar. Miljödepartementets besked i början av november om att bonusförändringarna skjuts upp i tre till sex månader är bra. Förändringarna behöver säkerställas att de är förenliga med EUs kommande uppdatering av statsstödsreglerna. Det ger mer tid för branschen och inte minst för kunderna att anpassa sig till de nya bonusreglerna. Vi förespråkar att förändringarna av bonusen sker samtidigt, vid ett och samma datum, som förändringarna av malusen och den ändrade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar för att undvika ryckighet och osäkerhet. I år har vi haft fyra förändringar som påverkade marknaden vid fyra olika tidpunkter, vilket har ökat osäkerheten hos kunderna och lett till en ryckig marknad. Det råder samtidigt stor osäkerhet kring hur regeringsombildningen och M, KD och SD budgeten påverkar detta. Att Riksdagen i onsdags röstade för påfyllnad av klimatbonusen med 1,9 miljarder kronor är glädjande för alla de fordonsköpare som sedan flera månader väntar på utbetalning, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 420 i november, vilket är en minskning med nära 23 procent. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med ca 24 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger ca 22 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken. Samtidigt har uppgången bromsats de senaste månaderna av bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna, säger Mattias Bergman.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt elva procent under november månad och till nära sju procent hittills i år. Under årets första elva månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från ca 1 140 i fjol till ca 2 270 i år. Förklaringen till ökningen är delvis årets bonushöjning i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats de senaste månaderna och ökar kundernas valmöjligheter. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt, fortsätter Mattias Bergman.

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med nära 20 procent i november. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 4 762, vilket är en ökning med ca fem procent. Uppgången för tunga lastbilar är en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, men registreringarna dämpas av komponentbristen, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i november med 74 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets elva första månader registrerades 590 bussar, vilket är ca 52 procent färre jämfört med samma period 2020. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Var fjärde nyregistrering under perioden januari – november var en elbuss, avslutar Mattias Bergman.