Mobilitetstjänster kan minska behovet av parkeringsplatser

å Mandolingatan i Göteborg byggs det på bilparkeringsytorna. Foto: Framtiden Byggutveckling.

Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Framtiden har tillsammans med IVL tittat på vad det finns för möjligheter att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster i bostadsområden. Framtidens fastighetsbestånd har använts som fallstudie för att identifiera miljöanpassade lösningar för ett mer hållbart stadsbyggande i Göteborg och jämförbara städer.

– Många kommuner ser förtätning som en strategi för att kunna hantera urbanisering och bygga bostäder utan att staden samtidigt breder ut sig. Men för att förtätningen inte samtidigt ska leda till ökad biltrafik i städerna är det viktigt att effektivisera parkeringsutbudet och att utveckla mobilitetstjänster som kan ersätta en del av behovet av att parkera privatägda bilar, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att öka kunskapen inom parkering- och mobilitetsområdet har bostadskoncernen Framtiden tillsammans med IVL drivit forskningsprojektet Sampark. Projektet visar att introduktionen av mobilitetstjänster i kombination med parkeringsåtgärder som sänkta parkeringstal har betydelse för att minska behovet av parkeringsplatser och egen bil. Det är dock viktigt att mobilitetstjänsterna är attraktiva och anpassade till de boendes behov.

Förtätning och nybyggnation av bostäder innebär att Framtiden behöver bygga på befintliga parkeringsplatser. Krav på att ersätta befintliga markparkeringar med förhållandevis låga avgifter, behöver då vara väl avvägda och ligga i linje med efterfrågan för nyproducerade dyrare parkeringsplatser.

På så vis kan produktionskostnaderna för bostäderna hållas nere samtidigt som utbyggnaden av parkering harmoniserar med stadens trafik- och miljömål, säger Joa Ivarsson, utvecklingsledare för hållbarhet på Framtiden Byggutveckling.

Projektet visade också att parkeringskostnaden för likartad parkering kan skilja sig åt olika bolag i Framtiden-koncernen. En rekommendation för stora bolag i allmännyttan är att försöka harmoniera avgifterna. Det skulle ge en mer effektiv hantering av mark och parkeringsytor och bättre rättvisa mellan boende hos olika bolag.