EU vill införa globala regler för sjöfartens miljöpåverkan

Utsläppsrätter för sjöfart centralt för EU. Arkivbild

Klimatfrågan är högt på agendan nationellt och internationellt och bland annat diskuteras frågan om ett handelssystem med utsläppsrätter för sjöfart, även kallat EU ETS. För att prata om frågorna deltog Fredrik Larsson, ansvarig för klimat- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, på ett rundabordssamtal arrangerat av europaparlamentarikern Jakop Dalunde.

– Vi är glada över att bli inbjudna till dagens samtal. För svenska rederier är klimatfrågan mycket viktig och vi stödjer EU:s ambition om att transportsektorn ska minska utsläppen. Våra medlemmar arbetar ständigt med att minimera skadliga utsläpp till luft och vatten och Föreningen Svensk Sjöfart har en vision om noll skadliga utsläpp till år 2050. De svenska rederierna menar allvar och exempelvis är cirka hälften av alla nybyggnationer redo att använda sig av alternativa framdrivningsmedel och även energieffektiviseringsåtgärder är något som vi ständigt arbetar med, säger Fredrik Larsson.

När EU beslutar om frågorna hoppas Fredrik Larsson att man förstår den verklighet som sjöfarten lever i.

– Det förefaller finnas meningsskiljaktigheter inom delar av industrin huruvida fria utsläppsrätter är bra eller dåligt samt om EU ETS bör inkludera resor till och från unionen och inte endast inrikes EU. För oss är det framförallt viktigt att man förstår att sjöfarten är global och att det därför är nödvändigt med globala regler för att minska sjöfartens klimatpåverkan på riktigt. En farhåga med enbart regionala regler är att transporter flyttar från sjöfart till land och att systemet som helhet därmed blir mindre energieffektivt och att trängseln på land ökar, säger Fredrik Larsson.

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) menar att det är viktigt att bjuda in olika aktörer för att få en helhetsbild av de utmaningar som finns och hitta möjliga lösningar.

– Mitt huvudfokus är att vi ska uppnå klimatmålen och i det arbetet är det viktigt att ha kontakt med experter och intressenter för att vi bland annat ska få kunskap om olika aktörers verklighet. Genom att ta del av flera perspektiv kan vi ta välavvägda beslut – något som blir centralt för en så stor fråga som EU ETS för sjöfart, säger Jakop Dalunde.

Gällande frågan om globala regler men Jakop Dalunde att EU inte kan vänta på att internationella regler kommer på plats.

– Det är klart att man önskar globala regler för sjöfarten, dock tror jag inte att vi har tid att vänta på regler från FN:s sjöfartsorganisation IMO varför jag förordar att EU går vidare med ett regionalt förslag. Framöver är det även viktigt att det finns en ökad möjlighet till forskning och innovation som kan leda oss mot klimatmålen, säger Jakop Dalunde.