Finland utreder om automatiserade transporter och digital infrastruktur

Automatiseringen ökar säkerheten genom att de olyckor som beror på den mänskliga faktorn minskar, förbättrar trafikledningstjänsterna och minskar utsläppen tack vare ökad tillgång till information. Foto: Creative Commons License. kredit: Gerd Altmann

Finlands Kommunikationsministerium har inlett ett projekt för att ta fram vilka lagstiftningsändringar automatiseringen av transportsektorn kräver.

Ministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian om lagstiftnings- och åtgärdsplanen för automatiserade transporter. I promemorian granskas de delområden i projektet som gäller utnyttjandet av information samt den fysiska och digitala infrastruktur som automatiseringen av transporterna kräver.

Syftet med projektet är att förbereda för framtiden och säkerställa att lagstiftningen inom transportsektorn främjar automatisering och dess fördelar.

Det interaktiva arbetet med intressegrupperna inleds med att ministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian och ordnar den första öppna workshoppen för alla intresserade.

Lagstiftnings- och åtgärdsplanen och de synpunkter som förs fram i samband med beredningen kan användas för att påverka utvecklingen av automatiseringen inom EU och i internationella organisationer. Planen är också till nytta vid beredningen av den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen.