Delade transporttjänster ökar snabbt

Lagstiftningen har inte hunnit med i utvecklingen av nya transportmedel. Foto WSP

Fenomenet med delade transporttjänster har snabbt exploderat i flertalet svenska städer men i andra länder som kommit lite längre finns lärdomar att dra. WSP har studerat ett antal världsstäder där datadelning, maxtak och striktare reglering lett till bättre förutsättningar.

WSP har studerat delningstjänster i sju världsstäder. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är utmaningar som återfinns i alla de studerade städerna, men lösningarna ser olika ut.

– Städer som haft regleringar på plats innan operatörerna släpps på har också haft det mest välfungerade utfallet. Det handlar till exempel om att kräva att operatören delar med sig av sin data så att staden kan bygga parkeringsplatser på rätt plats, arbeta med så kallad geofencing på känsliga stråk eller att utkräva mer transparens när det gäller hållbarhet och fordonens livscykel. Här har vi i Sverige haft en utmaning då elsparkcykel definieras och har samma regler som en egenägd cykel. Lagstiftningen har helt enkelt inte hunnit med, säger Hamza Harrami, rådgivare på WSP.

Ett exempel som studerats är Singapore där elsparkcyklar och delad mobilitet funnits i flera år. Nyckeln har varit att ha regleringar på plats tidigt och att släppa på fler fordon allt eftersom. I Singapore har det även tagits fram policys som reglerar flottan hos operatörerna. Ett motkrav för att verka i staden har varit att dela med sig av resedata. Samtidigt finns exemplet London där man har totalförbud till dess att det finns fungerande regleringar eller Toronto där staden har eget monopol på delningstjänsterna.

– Ett förbud är effektivt för att råda bot på problemen men för en stad som vill attrahera innovativt humankapital och skapa grogrund för nya idéer är det ingen framkomlig väg. Däremot finns det sätt att skapa en positiv upplevelse för staden genom att ha tydliga regler från början, och se till att det blir konsekvenser när operatörer och användare bryter mot dessa. En tät dialog mellan stad och operatörer är en förutsättning när omständigheterna förändrats så snabbt som de har gjort, menar Hamza.

I en rapport nyligen konstaterade WSP att delade mobilitetstjänster (elsparkcyklar, bilpool, taxiliknande tjänster, cykeldelning) står för 0,07 procent av det totala transportarbetet och utsikterna för 2030 är att tjänsterna kommer öka till 0,1 procent. Den genomsnittliga resan med elsparkcykel är 1,7 km. I centrala delar av staden ersätter den främst gångtrafik så effekterna på både hälsa och luftkvalitet är begränsade.