Ny metod utvecklar bättre transporttjänster

Foto: Flygbussarna

Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

– Objektiva mått som tid och avstånd är viktiga, men de fångar inte hela tillgänglighetskonceptet eller alla destinationer som människor vill eller måste resa till i sitt vardagliga liv, säger Katrin Lättman, nybliven doktor i psykologi vid CTF.

PAC gör det möjligt att jämföra upplevelser av tillgängligheten mellan olika grupper av människor och för olika kombinationer av resande både före och efter implementering av olika tillgänglighetslösningar.

– En av dagens stora samhällsutmaningar handlar om att utveckla ett hållbart resande som uppfyller målsättningen ”tillgänglighet för alla”. Vilket gör det extra viktigt att försäkra sig om att dessa alternativ också ger en tillfredsställande upplevd tillgänglighet för olika typer av människor, bland annat för att undvika socialt utanförskap och för att kunna erbjuda realistiska alternativ till bilen, säger Katrin Lättman.

Metoden har redan fått spridning och använts vid utvärdering av tillgänglighet och hållbart resande i flera städer i Sverige och Europa samt i Singapore.

Avhandlingen består av tre studier som genomförts bland resenärer i Karlstad och Malmö. Studie ett och tre handlar om att utveckla den nya mätmetoden PAC som mäter upplevd tillgänglighet utifrån ett specifikt färdmedel samt med olika kombinationer av färdmedel som till exempel bil, gång och kollektivtrafik. Studie två fokuserar på påverkansfaktorer och visar bland annat hur trygghet, kvalitet, ålder och resefrekvens påverkar upplevelsen av tillgänglighet.

– Metoden är framtaget för att fånga skillnader mellan olika människor. Ta som exempel en av våra studier, som genomfördes i olika stadsdelar i Malmö, där den upplevda tillgängligheten med objektiva mått bedömdes lika för alla, men där vi med hjälp av PAC kunde identifiera grupper med lägre nivå av upplevd tillgänglighet, berättar Katrin Lättman.