Stor trafikpotential för Inlandsbanan

Foto: Inlandsbanan

En utredning från Skogforsk redovisar en möjlig ökning av gods- och persontrafik på Inlandsbanan med drygt 200 procent till år 2020.

Forskningsinstitutet Skogforsk har på uppdrag av Inlandsbanan AB, genomfört en oberoende logistikutredning av Transportsystemet Inlandsbanan. Utredningen har haft till uppgift att söka svar på hur ett kostnadseffektivt och effektivt transportsystem med Inlandsbanan som utgångspunkt kan utformas utifrån befintliga och uppskattade framtida behov.

Utredningen visar sammanfattningsvis: En analys av marknaden och de planer som Inlandsbanan har för utvecklingen visar på en trolig trafikökning på 210 procent om planerna fram till 2020 kan verkställas. Från dagens cirka 1 600 tåg årligen till omkring 4 800 tåg. Nya turer för persontrafiken är det som främst bidrar till ökningen, men även ökad godstrafik för skogsprodukter genom överflyttning från lastbilstransporter. För detta krävs investeringar i fjärrstyrning, höjning av bärighet på sträckan Arvidsjaur-Gällivare till 22,5 ton samt investeringar i strategiskt placerade lastningsplatser längs banan.

På längre sikt finns planer på ökad person- och godstrafik som skulle ge upp till en åttafaldig ökning jämfört med nuvarande trafik på Inlandsbanan, eller omkring 13 000 nya tågtransporter årligen. I detta längre perspektiv bidrar transporter av kalk och porfyr samt även gruvtransporter till trafikökningen.