Nordic Micromobility Association kritiskt till regeringens förslag om el-sparkcyklar

Regeringen missar möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar reglering av el-sparkcykeltrafiken menar Nordic Micromobility Association. Arkivbild

Regeringen har idag föreslagit ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Nordic Micromobility Association, som är elsparkcykelföretagens branschorganisation i Norden, anser att regeringen missar möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar reglering med sitt förslag. Förslaget kommer istället att försvåra utvecklingen av klimatsmarta transporter i svenska städer.

Nordic Micromobility Association, NMA, har under lång tid drivit att regeringen skulle ta ett helhetsgrepp för att skapa ett långsiktigt fungerande och hållbart regelverk som våra medlemsföretag kan bedriva sin verksamhet inom. Tyvärr har man valt bort denna möjlighet och föreslår istället ett förbud som riskerar att försvåra utvecklingen av hållbar, klimatvänlig delad mobilitet i våra städer.

Det flesta operatörer har redan idag implementerat en rad initiativ för att få användare att parkera mer ansvarsfullt och på anvisade platser. Utmaningen ligger framförallt i att det finns för få anvisade parkeringsplatser för mikromobilitet och att städer har svårt att skapa fler sådana platser. När regeringen nu ensidigt fokuserar på ett förbud, utan att hjälpa Sveriges kommuner med hur de ska kunna frigöra mer utrymme för parkering av klimatsmarta transportalternativ, riskerar utvecklingen av dessa istället att avstanna. Användarna vill ha enkel tillgång till elsparkcyklar, och städerna behöver miljövänliga transporter i linje med Sveriges gröna omställning.

Detta förbud är en alltför enkel och missriktad lösning på ett betydligt mer komplext problem. Istället behövs ett helhetsgrepp från regeringens sida för att ta fram verktyg som hjälper kommunerna till en hållbar hantering av mikromobilitet, där flera faktorer som grön omställning, trafiksäkerhet, fordonsstandard, arbetsförhållanden och tillgänglighet tas i beaktning. 

Eftersom regeringen kringgår fordonsklassningssystemet och beskriver elsparkcyklarna utifrån att elmotorerna inte ”överstiger 250 watt”, sätter man också stopp för en trafiksäker utveckling av fordonen där watt-gränsen tas bort – något som den egna myndigheten Transportstyrelsen verkar för. Transportstyrelsen har tidigare pekat ut just watt-gränsen som hinder för innovation och fordonsutveckling, vilket är av vikt för att skapa än säkrare fordon.

NMA hade hellre sett att regeringen, i dialog med branschen och kommunerna, hade tagit fram förslag för utbyggnad av infrastruktur som underlättar för elsparkcyklar och annan hållbar delad mobilitet likt i städer såsom Paris, New York och Lyon. Det är detta som behövs i kombination med fler ytor för att parkera och framföra fordon som utgör framgångsrika och miljövänliga alternativ till personbilstrafik i linje med den gröna omställningen.