Svenska corehamnar behåller sin status i nya TEN-T-förordningen

I den nya TEN-T-förordningen, som formellt trädde i kraft den 13 juni 2024, finns några betydande förändringar gällande hamnar runt Östersjön. De svenska corehamnarna har dock fortsatt corehamnsstatus. Foto: TenTec

I mitten av juni antog det Europeiska rådet en reviderad förordning om EU:s riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Samtliga fem svenska corehamnar behåller sin status i nätverket och har därmed fortsatt viktiga roller i EU:s ansträngningar att bygga ett starkt europeiskt transportnätverk.

Copenhagen Malmö Port (CMP), Göteborgs Hamn, Luleå Hamn, Stockholms Hamnar och Trelleborgs Hamn har sedan 2013 utsetts som corehamnar av EU-kommissionen. Deras placering ger dem en central roll i utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna, tack vare deras strategiska läge och bidrag till EU:s transportinfrastruktur.

– Jag är mycket glad att vi samtliga fem corehamnar behåller vår status i nätverket. Det visar på vår styrka och att vi fortsatt spelar avgörande roller för bland annat ekonomin som noder för handel och Sveriges konkurrenskraft. Mer än hälften av all svensk import och export går genom Sveriges corehamnar. Det är även ett bevis på att samtliga svenska corehamnars betydande investeringar i hållbara lösningar, såsom användning av landel för fartyg, förbättrad avfallshantering och energieffektivitet är av största vikt då det stödjer EU:s miljömål och hållbara transportstrategier, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn.

– Alla fem corehamnar har välutvecklad infrastruktur och är integrerade med väg- och järnvägsnät. Det bidrar till det europeiska transportnätverkets multimodalitet med möjligheten att kombinera olika transportmedel, vilket förbättrar logistikeffektiviteten. Behovet av att framtidssäkra hamnarnas transportinfrastruktur finns dock kvar för att möta EU:s krav på effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft, men också för att säkerställa beredskapen i kritisk infrastruktur. När vi nu återigen visat vår betydelse på den europeiska nivån hoppas vi få se fler nationella politiska insatser och initiativ i syfte att stödja hållbara och innovativa investeringar i de svenska corehamnarna, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port.

EU-kommissionen har reviderat TEN-T-nätverket med nya förordningar från den 13 juni 2024, med fokus på förändringar kring Östersjöns hamnar. Målet är att skapa en effektiv EU-infrastruktur med järnvägar, vattenvägar, sjöfart och vägar som binder samman städer, hamnar och terminaler. Den nya förordningen stärker hållbara transportsätt och multimodalitet, inklusive bedömning av hamnars energiomställningsbidrag. EU:s översyn ingår i en strategi för hållbar mobilitet till 2050, där bevarandet av kärnhamnars status är avgörande för att möta framtida transportutmaningar.