Nytt projekt ska hjälpa svenska hamnar möta klimatförändringar

Göteborgs hamn. Foto: Andrzej Otrębski/Wikimedia Commons

Hamnar är viktiga noder i det globala transportsystemet. Stopp här påverkar flera led. Samtidigt är hamnar utsatta för havsnivåhöjningar och extremväder på grund av klimatförändringar. SMHI, i samarbete med VTI och Göteborgs Hamn AB, ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka hur svenska hamnar bäst kan planera för framtida klimatutmaningar.

Projektet, ”Navigera i framtiden: Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem – hamnens roll och klimatanpassning till extrema väderhändelser”, pågår i tre år. Målet är att utveckla ett ramverk för klimatanpassning av hamnar, vilket ska skapa flexibilitet för att hantera framtida osäkerheter.

Snabba klimatförändringar kräver både minskad klimatpåverkan och samhällsanpassning. Hamnar, som kritiska infrastrukturer, påverkas direkt av störningar. Klimatrelaterade händelser kan leda till skadade kajer, svårare förtöjning, översvämningar och skador på väg- och järnvägsspår. Ramverket ska ta hänsyn till dessa utmaningar.

Osäkerheterna kring klimatförändringar ökar med tiden, vilket kräver ett flexibelt och successivt arbetssätt för anpassningsinsatser.

– Det kan till exempel handla om vilka lösningar eller strategier som ska prioriteras, vilka som kan skjutas upp, identifiera lösningar som man inte riskerar att ångra, belysa beroenden mellan olika vägval, och värdera vägvalens hållbarhet över tid, säger Gunnel Göransson, forskningsledare på VTI. 

VTI:s forskare utvecklar metoder och verktyg för planering och beslutsfattande, samt värderar kostnader, nyttor och miljöpåverkan av långsiktiga lösningar för att skapa resiliens mot klimatförändringar.

Beslutsunderlag för stora investeringar Projektet undersöker hur sårbarheter i hamninfrastrukturen påverkar intressenter som varuägare, rederier, transport- och logistikföretag, ägare och hamnnära myndigheter, och hur dessa sårbarheter kan hanteras.

En resilient hamninfrastruktur är avgörande för framtidens transportsystem och global samt regional handel, beredskap och säkerhet.

Göteborgs Hamn AB bidrar med insikter om sårbarheter, problem och möjligheter för hamnverksamhet.

– Göteborgs Hamn har gjort klimatriskanalyser där vi kommit fram till en rad risker som exempelvis höjd havsnivå, och olika typer av extremväder i termer av nederbörd, vindförhållanden och temperatur. Det kommer att krävas stora investeringar för att säkra hamnen mot detta. I det här projektet får vi ytterligare underlag som hjälper oss att bedöma vilka åtgärder som krävs och när de behöver ske, säger Kristina Bernstén, miljöspecialist på Göteborgs Hamn AB.

Projektet pågår mellan den 1 april 2024 och den 1 april 2027 och finansieras av Energimyndigheten.

VTI leder projektet som genomförs i nära samarbete med SMHI och Göteborgs hamn AB. Projektledare är Gunnel Göransson, forskningsledare på VTI, och biträdande projektledare Linea Kjellsdotter Ivert, även hon forskningsledare på VTI.

Källa: SMHI