Lighthouse förstudie - hållbarhetslösningar skapar ofta andra problem

Positiva sidoeffekter är det förstås lätt att prata om. Men hur det med negativa sidoeffekter, till exempel sådana som skapar nya utsläppskällor på grund av att andra täppts till? Foto: manuel keller/unsplash

Skrubbrar minskar svavelutsläpp men förorenar haven, medan antifoulingfärger sparar bränsle men kan sprida giftiga ämnen i vatten. En förstudie av Lighthouse och Trafikverket granskar konflikter mellan hållbarhetsmål, där åtgärder som löser ett problem kan skapa ett annat, något som beslutsfattare inte alltid beaktar.

Coronapandemins nedstängningar ledde till död och ekonomisk nedgång, men också minskade klimatutsläpp och förbättrad luftkvalitet. Likaså har Ukrainakriget, absurt nog, haft positiva effekter. Rysslands aggression har placerat Sverige i en ny säkerhetspolitisk situation som fick politiker att snabbt överväga Nato-medlemskap. Samtidigt blev sjöfartens betydelse för Sveriges försörjning tydligare. Det krävdes ett krig för att lyfta fram behovet av inflaggning och ökade anslag till sjöfartsutbildningarna på Chalmers och Linnéuniversitet.

Positiva effekter är enkla att lyfta fram, men vad sägs om de negativa? Till exempel, hur hanterar vi nya utsläppskällor som uppstår när andra stängs ner? Inom Lighthousesfären diskuteras detta dilemma, och i en ny förstudie, "Målkonflikter inom sjöfartsområdet", dokumenteras flera sådana fall av forskare från IVL och Chalmers.

– Det är viktigt att fånga upp och diskutera negativa sidoeffekter, speciellt för Lighthouse som bedriver forskning i samverkan med näringslivet. Rederier kan ju exempel drabbas negativt både imagemässigt och ekonomiskt om de satsar på en ny teknik som så småningom visar sig ha en sidoeffekt som drabbar havsmiljön negativt, säker Erik Fridell, professor och forskare på IVL.

Ett tydligt exempel på en sådan missberäkning inom sjöfarten är användningen av skrubbrar för att minska svavelutsläppen och uppfylla Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) svaveldirektiv. Trots att skrubbrarna minskar luftutsläppen av svavel skapas försurat tvättvatten med giftiga ämnen och partiklar som ofta släpps ut i havsmiljön. Detta kringgår det ursprungliga syftet med svaveldirektivet, vilket var att främja övergången till renare bränsle inom sjöfarten.

Det vore bättre om alla fartyg använde lågsvavligt bränsle istället för skrubbrar, där Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) inte noggrant övervägde de negativa konsekvenserna för haven när de tillät skrubbrar.

Skrubbertekniken är en av sex målkonflikter som diskuteras i förstudien. Antifoulingfärger används för att minska påväxt på skroven och därmed bränsleförbrukning och luftutsläpp, men de är ofta giftiga och kan orsaka stora utsläpp av farliga ämnen i havet.

Överflyttning av gods från väg till sjö är en annan konflikt. Medan det minskar trängsel på vägarna, leder det oftast till ökade luftföroreningar och påverkan på havet. Det är viktigt att överflyttningen sker till moderna fartyg med låga utsläpp för att vara hållbar.

– Man behöver tänka mer kritiskt kring olika lösningar och tekniker och försöka lyfta sidoeffekterna så tidigt som möjligt, innan styrmedel formuleras eller projekt startas, säger Erik Fridell.

Övriga målkonflikter som tas upp i rapporten berör rening av kväveoxider vilket kan leda till ökad bränsleförbrukning, barlastvattenrening, vilken minskar risk för spridning av främmande arter men som kan leda till spridning av miljögifter samt propellrar som avger mindre undervattensbuller men som förbrukar mer bränsle.

Rapporten syftar till att öka medvetenheten om dessa konflikter för forskare, beslutsfattare och andra, för att främja reflektion och hantering av problemen.

Källa: Lighthouse