Förnybartdirektivet förändras - så påverkas transportsektorn

Energimyndigheten förbereder nu ändringar i regelverken kopplat till hållbarhetskriterier och transporter. Foto: castiello d antonio/unsplash

Den kommande revideringen av förnybartdirektivet innebär justeringar av regelverken för hållbarhetskriterier, drivmedel och reduktionsplikt.

Energimyndigheten arbetar aktivt med att anpassa gällande föreskrifter inom dessa områden och bjuder nu in till bjuder in till dialogmöte om förändringarna i lagen om hållbarhetslagen, drivmedelslagen och lagen om reduktionsplikt. Den uppdaterade versionen av förnybartdirektivet (RED III) förväntas vara införlivad i samtliga medlemsstater i EU senast den 21 maj 2025.

Direktivet föreslår ändringar i lagstiftningen kring hållbarhetskriterier, drivmedel och reduktionsplikt samt tillhörande förordningar och föreskrifter. Dessa justeringar inkluderar:

  • fler aktörer kommer omfattas av hållbarhetskriterier då även förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) kommer inkluderas
  • gränsen för användare av fasta biobränslen för produktion av el, värme eller kyla sänks
  • producenter av gasformiga biobränslen kommer omfattas beroende på storlek av produktion
  • ytterligare markkritierier för skogsbiomassa och agrobiomassa tillkommer
  • transportmålet och beräkningsreglerna kopplat till växthusgasminskningskravet förändras
  • elkrediter införs inom transportsektorn som ett sätt för drivmedelsleverantörer att uppfylla krav om andel förnybart eller växthusgasreduktion.

Om förnybartdirektivet

I förnybartdirektivet finns bestämmelser om främjande av förnybar energi. Direktivet innehåller bland annat krav på att biodrivmedel och biobränslen ska uppfylla kriterier för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp för att kunna användas för vissa utpekade syften, bland annat stödgivning. Det finns också bestämmelser om att medlemsstaterna ska integrera förnybar energi i transportsektorn.

Regeringen förväntas komma med en promemoria med förslag på ändringar i gällande lagar och förordningar utifrån ändringarna i förnybartdirektivet.

Källa: Energimyndigheten