Rekordmånga viltolycker 2023 - högsta antalet på tio år

Antalet viltolyckor har ökat stadigt över lång tid. Foto: Wikimedia Commons

Under 2023 rapporterades det in 64 792 viltolyckor på svenska vägar, vilket utgör det högsta antalet under det senaste decenniet.

– Antalet viltolyckor har ökat stadigt över lång tid utan egentlig politisk reaktion. Viltolyckor är omskakande upplevelser med risk för invalidiserande skador, medför lidande för djuren och kostar samhället runt tio miljarder kronor årligen, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Särskilt kollisioner med älg kan orsaka allvarliga skador eller till och med dödsfall. Förra året förlorade nio personer sina liv i viltolyckor, vilket är det högsta antalet sedan 2015.

– En större andel av de skadade i viltolyckor kommer inte tillbaka till ett vanligt liv jämfört med vid andra trafikolyckor. En djurkollision är dessutom inte sällan en traumatisk upplevelse, särskilt om man har barn i bilen, säger Tony Gunnarsson.

Även om Sverige har uppfört över 840 mil viltstängsel sedan 1970-talet, har antalet viltolyckor fortsatt att öka. Djurens naturliga beteende att söka föda och para sig innebär att de ändå lyckas ta sig förbi viltstängsel. Senare forskning indikerar att det är nödvändigt att komplettera viltstängslen med säkra viltpassager, vilka tillåter djuren att korsa vägen utan att orsaka trafikolyckor.

– Om djuren inte kan passera vägarna på ett säkert sätt riskerar det att leda till att olyckorna bara förflyttas till öppningar i stängslen eller vägavsnitt utan viltstängsel. M Sverige vill se satsningar på viltvarningssystem i kombination med portar och broar så att trafik och djurliv bättre kan samexistera, säger Tony Gunnarsson.

Till hösten beslutas Nationell plan för transportinfrastrukturen 2026—2037, vilken avgör hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas de kommande åren.

– I tidigare planer har ytterst litet pengar avsatts till exempelvis viltpassager. Med tanke på de senaste årens ökning av viltolyckorna ser vi att dessa åtgärder nu måste prioriteras upp. Det kommer att krävas om Sverige ska nå transportpolitikens hänsynsmål, säger Tony Gunnarsson.

Källa: M Sverige