Andelen biodrivmedel har mer än halverats sedan årsskiftet

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten. Foto: Drivkraft Sverige

Andelen av biodrivmedel i energiblandningen har betydligt minskat från 26,6% under hela 2023 till 14,2% i januari 2024. Denna nedgång kan förklaras av att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6% från tidigare 30,5% och 7,8% från och med den 1 januari 2024.

Särskilt märkbart är det dramatiska fallet för HVO drop-in, som gick från 14,6% under 2023 till endast 1,4% i januari 2024. Å andra sidan har användningen av HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9%.

”Biodrivmedelsandelen har mer än halverats sedan årsskiftet. Även om vi ser en ökning av HVO 100 så uppväger inte det raset som vi sett på HVO drop in”, säger Anders Noren, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Med reduktionsplikten fastställd på 6% fram till 2026 kan vi förvänta oss en ökning av koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn, vilket innebär att Sveriges miljömål och EU:s åtaganden för 2030 blir svåra att uppnå. Regeringen har därför meddelat att en utredning kommer att initieras för att föreslå nya och effektiva styrmedel.

”Vi föreslår att reduktionsplikten ersätts av ett omställningssystem som är teknikneutralt, inkluderar alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen och är i linje med redan gällande regelverk inom EU”, fortsätter Anders Norén.

”Systemet vi föreslår kommer att kunna leverera kostnadseffektivt över tid. Det är viktigt att såväl fortsatt elektrifiering som ökad andel biodrivmedel premieras för att omställningen från fossilt till fossilfritt ska ske så effektivt som möjligt. Ett omställningssystem bör även inkludera nya drivmedel som i dag är i sin linda, såsom vätgas och elektrobränslen. Vi behöver flera alternativ för olika trafikslag och applikationer vid olika tidpunkter”, avslutar Anders Norén.

Källa: Drivkraft Sverige