Kompetensbrister och stigande energikostnader utmaningar fordonsbranschen

Den andra globala undersökningen från ABB, Automotive Manufacturing Outlook Survey, visar på oro för stigande energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA Foto: Adobestock/ABB

En global undersökning av ABB Robotics och Automotive Manufacturing Solutions (AMS) visar att höga energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA är betydande utmaningar för fordonsindustrin.

I Europa ser över hälften av respondenterna (53%) stigande energikostnader som en viktig fråga, medan motsvarande siffra är 38% i Asien. I Nordamerika är det 63% som anser att ökande arbetskraftskostnader är den främsta utmaningen, särskilt med tanke på nyliga fackliga förhandlingar som resulterade i betydande löneökningar.

”Ökande kostnader för arbetskraft och energi var framträdande i vår andra årliga undersökning”, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line. 

”Det finns redan lösningar för att minska energiförbrukningen vid tillverkningspunkten. Med nya generationer av intelligent automation och robotstyrenheter" säger Joerg. 

Starka tvivel kvarstår angående produktionsdeadlines för elfordon enligt företagets Global Automotive Manufacturing Outlook Survey. Andelen som tror på att målen för omställning till elfordonsproduktion kan uppnås har minskat från 11% till 8% i år. Mer än hälften (53%) anser fortfarande att målen aldrig kommer att nås, jämfört med 59% föregående år.

Kompetensbrist, särskilt inom elfordon och batterier, är en betydande oro. Över hälften (54%) av respondenterna anser att specifika kompetensbrister påverkar tillverkningen negativt, med europeiska (52%) och asiatiska (58%) respondenter som identifierar detta som huvudproblemet.

”Kompetensbristen inom vissa mycket specifika områden är ett bekymmer inom industrin”, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS).

”I och med att produktionen av elfordon ökar blir behovet av kompetenshöjning eller omplacering av ett stort antal befintliga medarbetare liksom behovet av att attrahera nya talanger till fordonsindustrin allt viktigare. Elfordonstillverkning ställer, tillsammans med allt mer programvara, elektriska och avancerade elektroniska komponenter, krav på nya och annorlunda kunskaper och undersökningen speglar en övertygelse om att fler insatser behöver göras.”

Störningar i försörjningskedjan förblir en stor utmaning för branschen, med komponentbrister och produktionsförseningar som följd. I Nordamerika anser över hälften (51%) av respondenterna att detta är den främsta utmaningen för tillverkningen.

ABB:s undersökning samlade åsikter från nästan 400 branschexperter, inklusive fordonsproducenter, leverantörer och ingenjörer, om olika ämnen inom fordonsindustrin.