Tågföretagen: En rimlig bedömning av Sveriges infrastrukturbehov saknas

Ökande befolkning, industrins tillväxt och därpå följande transporttillväxt, Nato-anslutning, med mera, innebär att Sverige måste satsa mer på transportinfrastruktur. Foto: Tågföretagen

Bransch- och arbetsgivar­organisationen Tågföretagen presenterar ett utkast till svar på Trafikverkets Inriktningsunderlag, en viktig del av beslutsprocessen för framtida infrastruktur. De skriver att de anser att Trafikverkets underlag brister i en rimlig bedömning av infrastruktursbehoven med tanke på faktorer som befolkningstillväxt och industriell expansion.

Tågföretagen anser att Trafikverkets underlag brister i en rimlig bedömning av Sveriges infrastrukturs behov. Trots ökande befolkning, industriell tillväxt och andra faktorer krävs mer än en 15-procentig ökning av ramanslaget för att hantera underhållsskulden och möta behovet av ökad transportkapacitet i stora stråk.

SVT rapporterade nyligen att 2023 var det sämsta året för punktligheten på persontrafik på järnväg på 13 år, med 87,7 procent punktlighet jämfört med 94,9 procent under pandemiåret 2020. Stora utmaningar, särskilt vinterförhållanden och en urspårning på Arlanda Express, bidrog till detta. Implementeringen av det nya planeringssystemet MPK har också påverkat trafikplaneringen, produktionen och trafikledningen negativt enligt Tågföretagens bedömning, vilket möjligen har påverkat förmågan att korrekt följa upp punktlighetsstatistiken då inställda tåg inte syns i statistiken.

Under de senaste månaderna har det skett stora förändringar på tågmarknaden. SL:s trafikförvaltning beslutade i november att pendeltågsdriften i Stockholmsregionen, som tidigare hanterats av MTR Nordic, nu övergår till SJ. Nyligen meddelades att MTRX, som främst trafikerat Stockholm-Göteborg, säljs till VR Sverige. I veckan bekräftades att driften av Mälartåg ska övergå från MTR Nordic till Transdev i juni 2024. Detta innebär att MTR:s närvaro i Sverige minskar. Det blir, enligt Tågföretagen, spännande att se strategin framöver och hur de agerar i kommande upphandlingar.

Företag är viktiga för totalförsvaret och behöver olika åtgärder för att vara förberedda i både fred och krig. Det handlar bland annat om nya finansieringsformer, lagerhållning och ökat informationsutbyte. Det säger Svenskt Näringsliv i en ny rapport om näringslivets roll inom totalförsvaret.

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, håller sin årliga konferens den 13 mars. Under konferensen kommer de presentera en ny gemensam vision för järnvägen kallad "Vision 2050 – Sverige växer med järnvägen", med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som inledningstalare.

Källa: Tågföretagen