Debatt - transportvägen mellan Järpen och Mörsil

Debatt om Natos planer och Norrlands transportinfrastruktur Foto: dmitriy karfagenskiy/unsplash

En nyligen publicerad debattartikel i Östersunds-posten författad av Göran Bengtsson, en pensionerad överstelöjtnant, belyser det växande behovet av att överföra mer gods till Norrland via järnväg. Detta resonemang kommer i ljuset av det nyligen presenterade militära underlaget från Överbefälhavaren till regeringen den 6 november, som tydligt visar Sveriges anpassning till Natos planer för Norden sedan tilldelningen av interimistiska förmågemål från 2023.

Särskild uppmärksamhet riktas mot Tröndelag och Jämtland, två regioner som förväntas starkt påverkas av Natos planering. Diskussionen betonar behovet av betydande investeringar i infrastrukturen, särskilt järnvägs- och vägförbindelser, för att säkerställa smidig transport av potentiellt stora militära förband.

Det rapporteras att i Tröndelag planeras mottagning av upp till tre divisioner, vilket motsvarar 50 000 till 100 000 personer, vid hamnar i Trondheimsfjorden med avsikt att transportera förbanden österut, initialt in i Jämtland. För att stödja dessa planer har den politiska ledningen i Tröndelag betonat behovet av betydande infrastruktursatsningar för att säkerställa en trovärdig transportstruktur, skriver Göran Bengtsson i tidningen Östersunds-posten

En konkret åtgärd som diskuteras är att konstruera en 11 km lång grusväg avsedd enbart för tung militär trafik från Järpen till vägskälet mot Alsen i Mörsil. Detta skulle möjliggöra två separata vägar för tung militär trafik från hamnarna till Östersundsområdet, vilket anses vara en kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra transportkapaciteten.

Utöver detta understryks vikten av att rusta upp Inlandsbanan och Stambanan av både beredskapsskäl och av hänsyn till miljö- och transportekonomiska faktorer. Diskussionen poängterar att prioritering av dessa järnvägslinjer för att stödja Nato-planer är kritisk, vilket också betonas av politiska beslut att avbryta höghastighetstågsplaner i södra Sverige till förmån för investeringar som stärker försvarstransporter och infrastruktur i Norrland.

Sammanfattningsvis är det ett tydligt budskap i artikeln att förbättringar av transportvägarna, särskilt järnvägarna, i Norrland är av avgörande betydelse för att säkerställa en effektiv och trovärdig planering för Nato-förband. Denna betoning på infrastrukturåtgärder avspeglar en bredare förståelse för behovet av att stärka både beredskapen och hållbarheten i regionen, menar Göran Bengtsson.

Källa: Östersund-Posten