Trafikverket släpper tågplanen för 2024

Trycket på järnvägsnätet blir allt hårdare. Foto: SJ

Nu fastställer Trafikverket tågplanen för 2024. Tågplanen omfattar såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. I den nya tågplanen är det totalt 52 järnvägsföretag som ansökt om tåglägen. Tågplanen införs den 9 december och gäller ett år framåt.

De cirka 1700 banarbeten som har planerats in i tågplanen kommer att huvudsakligen genomföras nattetid. Vid flera av de stora banarbetena är trafiken redan anpassad inför de arbeten som ska utföras. Det nya omtvistade digitala planeringssystemet MPK som infördes förra året har en nyckelroll vid planeringen. När MPK är implementerat fullt ut kommer det att skapa en kapacitetsökning i järnvägsnätet på 5 till 10 procent. Med 20 000 avgångar i veckan betyder bara några procents kapacitetsökning mycket. Samtidigt återstår en hel del arbete för att systemets fulla potential ska uppnås, meddelar Trafikverket

Trafikverket har sedan i våras genomfört åtgärder för att öka framförhållningen i tågplaneringen inför banarbetena. Trafikverket förstärker därför verksamheten med de resurser som krävs för att komma framåt snabbare med planeringen. Just banarbeten har varit en källa till irritation hos järnvägsföretagens resenärer som fått förlängda restider och som skapat osäkerhet när det gäller järnvägstrafikens pålitlighet.

En vanlig dag under 2022 reste 420 000 personer med något av de 3 200 persontåg som trafikerade järnvägsnätet. På samma spår kördes 530 godståg varje dygn. Och järnvägstrafiken blir allt intensivare. Från och med den 10 december utökas SJ:s avgångar till flera orter. Bland annat utökas trafiken på sträckan mellan Linköping och Gävle via Stockholm från sju till tolv avgångar per dag i vardera riktningen. Mellan Stockholm och Ljusdal planeras för fem avgångar i vardera riktningen. Dessutom återinförs direkttåg utan uppehåll mellan Stockholm och Uppsala från och med den 11 december.

Att svensk järnväg har nått kapacitetstaket på vissa sträckor är ingen nyhet. Utökad trafik, fler banarbeten än någonsin och stort tryck från järnvägsresenärer sätter Trafikverkets tågplan på hårda prov. Ju fler tåg på spåren desto större blir följdverkningarna när problem uppstår. Branschorganisationen Tågföretagen förhåller sig försiktigt positiv till 2024 års tågplan men framtiden kommer att utvisa hur den håller.