Regeringens utredning ska avlägsna hinder för elektrifieringen av transportsektorn

Foto: pascal meier/unsplash

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

– Omställningen av transportsektorn går snabbt i alla trafikslag. Hela Sverige behöver kunna vara med i omställningen som sker. Elektrifieringen av transporterna är viktig för industrins konkurrenskraft och för att bidra till Sveriges högt ställda klimatpolitiska ambitioner. Regelhinder som försvårar, försenar eller fördyrar elektrifieringen måste undanröjas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.  

Utredaren får i uppdrag att analysera och föreslå vissa åtgärder för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och som bidrar till att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige stärks. Utredaren ska ha ett framåtblickande perspektiv och utgå från att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter,
  • analysera och vid behov lämna förslag som underlättar för samfälligheter att bygga laddpunkter för elfordon,
  • ta fram kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur,
  • vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Till särskild utredare har infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson utsett Trafikanalys generaldirektör Mattias Viklund.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Källa: Regeringskansliet