235 miljoner kronor i nytt forskningsprogram för hållbara transporter

Foto: lex valishvili/unsplash

Transportsystemet har en betydande inverkan på samhällets användning av energi, resurser och utsläpp av växthusgaser. Nu satsar Energimyndigheten på ett brett forskningsprogram som ska bidra med ny kunskap och innovativa lösningar för hållbara transportsystem.

Programmet syftar till ökad förståelse och kompetens och samtidigt skapa förutsättningar för framtidens fossilfria transportsystem och hur dessa kan utformas så resurs- och energieffektivt som möjligt.

Takten i omställningen av transportsystemen kommer att påverkas av hur väl vi kan balansera tillgång och efterfrågan mellan de råvaror som framtidens transportsystem har behov av. Energimyndighetens nya forskningsprogram har en viktig roll i att driva på omställningen till fossilfrihet i linje med de energi- och klimatpolitiska målen. 

Utmaningar och möjligheter för transportområdet
Ur ett energiperspektiv sker nu flera förändringar i samhället, bland annat genom en ökad elektrifiering, satsningar på förnybara drivmedel och en ökad beredskapsplanering – som alla ska bidra till energi- och klimatomställningen. Detta medför utmaningar för transportområdet, framför allt när flera samhällssektorer behöver samverka för att skapa hållbara transportsystem. Innovativ kunskap och kompetens hos flera samhällsaktörer behövs för att kunna accelerera omställningen av transportsystemen till fossilfrihet.

– Transportsystemet använder mycket energi, som fortfarande till stor del har fossilt ursprung. Vi vill med satsningen underlätta omställningen till ett fossilfritt transportsystem samtidigt som vi lättar på trycket när det gäller behovet av energi och de energikritiska råvaror som kommer att behövas för till exempel produktion av batterier, säger Peter Engdahl, chef på enheten Hållbar transport.

Systemperspektivet viktigt
Programmet kommer att verka för fokus på ett systemperspektiv. Det kan omfatta bland annat bebyggelse och infrastruktur samt hur olika trafik- och transportslag kan användas tillsammans på ett mer effektivt sätt. Det kan också innefatta betydelsen av olika energibärare som till exempel el och förnybara, hållbara drivmedel.

Utmaningarna på transportområdet kan inte mötas med enbart teknikutveckling utan behöver även inkludera flera samhällsaktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor och aktörers beteenden och vanor är centrala delar.

Den totala budgeten för programmet är 235 miljoner kronor för hela perioden 2023–2028.

Källa: Energimyndigheten