Uppkopplade elbilar kartlägger risk för överbelastning i elnätet

Tre miljoner elbilar på svenska vägar kommer att ställa nya krav på elnätet. Arkivbild

Geotab och Chalmers Tekniska Högskola lanserar i dag en unik studie för ingående analys av nationella och lokala kör- och laddningsbeteenden. Huvudfokus i studien kommer att vara att undersöka hur utökade elektrifierade fordonsflottor kommer att påverka det svenska elnätet och laddningsinfrastrukturen fram till år 2030.

För att kunna uppnå regeringens mål om att minska utsläppen från vägtransporter med minst 70 procent till år 2030 behöver Sveriges fordonsbestånd elektrifieras. Den omfattande elektrifieringen som förutspås leda till tre miljoner elbilar på svenska vägar år 2030, kommer att ställa helt nya krav på elnätet.

Projektet ”ett elsystem för fordon”, som leds av Energiforsk med partners som Chalmers Tekniska Universitet, Profu, Sweco och Power Circle, syftar till att ta reda på om elnätet klarar av den stora mängden elfordon och vad för investeringar som krävs. Projektet kommer bidra till Elektrifieringskommissionens arbete med att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Geotab kommer att samarbeta med Chalmers Tekniska Högskola för att analysera data från 400 testfordon. Geotabs telematikanordning samlar in data om alla aspekter av elfordonet, inklusive batterinivå, SoC, energiförbrukning och förarens kör- och laddbeteende. Förutom fältstudien kommer Chalmers också att få tillgång till aggregerade globala data från Geotabs uppkopplade elfordon och fossildrivna lastbilar, vilket kommer att hjälpa Chalmers att skapa en bredare bild av effekterna av elektrifieringen av fordonen.

Syftet är att generera data för att analysera nationella och lokala kör- och laddningsbeteenden för att dra slutsatser om hur en kraftigt utökad elbilsflotta kommer att påverka elnätet.

– En viktig del för forskningsprojektet är tillgången till lokal och konkret data för att få till så grundliga och tillförlitliga analyser som möjligt. Med hjälp av Geotab kommer vi att kunna se vilka tider bilen laddas, vilken effekt, var och vilken typ av laddning, hur batteriet påverkas med mera. Tillsammans med Geotabs egna data kommer vi ha en bra grund för att se hur elektrifieringen kommer påverka elnätet i framtiden, säger Maria Taljegård, forskare och linjechef på Energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

– Genom att koppla upp fordon kan vi få kunskapen som krävs för en lyckad omställning till elfordon och därmed genomföra den så snabbt som möjligt. Insikterna om hur våra fordon används är avgörande för elektrifieringen av såväl enskilda fordonsflottor som samhället i stort. Projektet är viktigt för oss för att ytterligare kunna bidra till en så snabb och hållbar elektrifiering som möjligt, säger Johan Wredström, Business Development Manager för Geotab Norden.

– Förhoppningen är att vi kommer kunna ta fram konkreta åtgärdsförslag efter projektets avslut. En stor del i det hela är att få till en beteendeförändring så att vi kan få till en hållbar lösning mellan laddinfrastrukturen, elnäten och fordonsägarna. Sedan kommer vi även att titta på hur elbilen kan hjälpa till att stödja elnätet men även om hur vi kan få fler aktörer, exempelvis bostadsrättsföreningar, att vara med i elektrifieringsomställningen, säger Maria Taljegård.

Projektet avslutas hösten 2023 men resultat från den ackumulerade data kommer att presenteras under projektets gång.