Tunnel prioriteras för Ostlänkens dragning genom Linköping

Ostlänken förläggs norr om staden och Södra stambanan ligger kvar i befintligt läge inne i centrala Linköping. Karta: Trafikverket

Tunnel är det bästa alternativet för Linköping om Trafikverket står för kostnaden. I annat fall är det markförlagda alternativet med stationsläge i Steninge att föredra. Det är förslaget från kommunstyrelsen när kommunfullmäktige ska ta beslut om vilken korridor för Ostlänken som kommunen föredrar.

Kommunstyrelsen förordar korridor Tunnel Norra i kombination med korridor Söder om Malmslätt då de korridorerna bäst uppfyller kommunens mål och bäst möjliggör den samhällsutveckling kommunen vill se i såväl centrala staden som på landsbygden.

– Vi ser helst en tunnel, eftersom det gynnar Linköpings utveckling bäst. Men det bygger på att det är Trafikverkets huvudalternativ och de därmed står för kostnaderna. Vår bedömning är att det inte är troligt och då är det inte möjligt för oss, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Av de centralt markförlagda alternativen så delar kommunstyrelsen Trafikverkets bedömning att Steninge är det alternativ som utmärker sig mest positivt och som har bäst potential att uppfylla kommunens mål.

– Ett centralt placerat resecentrum där man enkelt tar sig vidare till sitt resmål är den enda acceptabla placeringen. Vi vill också att det är en gemensam station för Södra stambanan och Ostlänken. Att lägga resecentrum i Steninge ger bäst utvecklingsmöjligheter för Linköping, säger Niklas Borg.

Både tunnelalternativet och Steningekorridoren skapar goda förutsättningar för den stadsutveckling som planerats med en innerstad som växer över ån och en utveckling av Stångebro med stadsbebyggelse och rekreation.

Trafikverket väntas komma med beslut om vilken korridor som Ostlänken ska gå genom under senvåren 2022. I det beslutet vägs Linköpings kommuns, Länsstyrelsens och Försvarsmaktens remissvar in.
När beslutet är taget påbörjas arbetet med att utreda exakt var i korridoren spår och andra delar av anläggningen ska ligga, den så kallade järnvägsplanen. Den redogör för vad som ska byggas och var. I det arbetet kommer järnvägen att beskrivas mer i detalj, både gällande utformning samt placering med markanspråk. Trafikverkets samråd sker löpande under planläggningsprocessen för planförslaget, ett första samråd är planerat till årsskiftet 2022-2023.