Klimatpåverkan huvudfokus i nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Nytt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland. Foto: Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030 är ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Efter samråd med företrädare för till exempel länets kommuner, angränsande län, olika resenärsgrupper och näringslivet har det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppdaterats. Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde antogs den nya versionen.

– Kollektivtrafiken är en samhällsservice som många gånger är en förutsättning för människor att pendla till arbete och studier. Den bidrar även till den regionala utvecklingen, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs hur kollektivtrafikens ska utvecklas utifrån sex olika målområden. Det handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, ett klimatneutralt resande, en god geografisk tillgänglighet och om att få fler nöjda resenärer, öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Redan i dag är all kollektivtrafik i Östergötland fossilfri. Målet är att ytterligare minska klimatpåverkan genom drivmedel med bra klimatprestanda och att sänka energiförbrukningen för fordon som kör i stadstrafik.

– Förutom klimatnytta bidrar både biogas- och eldrivna bussar till fler samhällsnyttor. Biogas produceras till stor del av avfall och är därmed en del av den cirkulära ekonomin. Eldrivna fordon minimerar utsläppen av lokala luftföroreningar, har låg energiförbrukning och betydligt lägre bullerpåverkan, säger Julie Tran.