Biltrafiken måste minska med 30 procent för att nå klimatmålen

Målet är att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Foto: WWF

Det kan fortfarande gå att nå Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 - samtidigt som ett globalt perspektiv och fler hållbarhetsaspekter tas i beaktande. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Men krafttag behövs nu; i synnerhet åtgärder som ökar elektrifiering och som minskar biltrafiken.

WWF har gett IVL i uppdrag att se om, och i så fall hur, det går att uppnå och helst överträffa klimatmålet till 2030 – detta samtidigt som hänsyn tas till den globala omställningen och hållbarhetsaspekter som värnar ekosystem och biologisk mångfald.

Rapporten visar att vi behöver mycket kraftfullare satsningar än i dag för att nå transportmålet. Annars riskerar vi att använda en ohållbart stor andel av världens biodrivmedel, och då skapar vi inte en modell som kan skalas upp internationellt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I Sverige har åtgärderna i transportsektorn hittills fokuserat på biodrivmedel. Dessa är i huvudsak importerade och vi riskerar därmed att driva på avskogning i andra länder. Sverige använder exempelvis nästan en fjärdedel av den globala tillgången på HVO, biodiesel. Många analyser av hur klimatmålet för transportsektorn ska nås tar inte hänsyn till att biodrivmedel är en begränsad resurs som behövs av fler länder i omställningen.

WWF anser att Sverige på sikt inte bör använda mer biodrivmedel än vad vi själva kan producera från hållbart framtagen svensk bioråvara. En ökad svensk produktion av biodrivmedel måste bygga på att ekosystem och biologisk mångfald inte skadas, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Eftersom omställningen mot minskad förbrukning av fossila bränslen inte i för hög grad kan baseras på biodrivmedel krävs mer kraftfulla åtgärder för en snabbare elektrifiering och effektivisering av transportsektorn. Men enligt rapporten räcker inte heller detta för att uppnå klimatmålet. Det kommer dessutom att krävas att biltrafiken vid 2030 har minskat med en tredjedel jämfört med nuvarande trafikprognoser. Rapporten pekar på att minskningen av biltrafiken framförallt kan ske i och runt städerna där alternativa transportmedel är möjliga.

WWF anser att transporternas utsläpp måste minska betydligt mer än 70 procent till 2030 för att ge ett rättvist bidrag till Parisavtalet och vara i linje med 1,5-gradersmålet. Enligt IVLs rapport är dock sannolikheten liten för att nå längre än 70 procent till 2030. Anledningarna bedöms vara den korta tidsramen på tio år och utmaningarna med att införa ännu mer kraftfulla och delvis oprövade styrmedel som till exempel ett stoppdatum för fossila bränslen.