Enhetliga säkerhetskrav för drönare när luftfartslagstiftningen reformeras

Nationellt preciseras nu skyldigheten för en operatör av ett obemannat luftfartygssystem att teckna en försäkring Foto: Creative Commons, kredit: em4uphotography

Luftfartslagstiftningen reformeras. Bakom ändringen ligger Europeiska unionens förordning om säkerheten inom det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, den s.k. EASA-förordningen (European Union Aviation Safety Agency, EASA).

I fortsättningen kommer regleringarna att allt oftare grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet. Den förenhetligar säkerhetskraven när det gäller bl.a. obemannade luftfartyg, dvs. drönare, och marktjänster på flygplatserna. 

EASA-förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Förordningen ger dock medlemsstaterna nationellt spelrum bl.a. när det gäller lätt luftfart och den obemannade luftfarten. 

Avsikten är att i den nationella lagstiftningen föreskriva om de frågor som enligt förordningen ska avgöras av medlemsstaten. På nationell nivå föreskrivs bl.a. om minimiåldern för en fjärrpilot för ett obemannat luftfartyg.

Enligt EU-regleringen är den allmänna åldersgränsen för fjärrpiloter 16 år.  

Enligt EU:s lagstiftning ska en försäkring för närvarande tecknas för drönare som väger mer än 20 kilogram. Nationellt ska det föreskrivas att försäkringen ska tecknas även för obemannade luftfartygssystem som väger mindre än 20 kilogram i fråga om all annan flygverksamhet än verksamhet med den lägsta risken.

Dessutom ska det nationellt föreskrivas att Transport - och kommunikationsverket får inrätta luftområden där användningen av obemannade luftfartyg underlättas eller begränsas.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.