EU:s nya vägpaket vill bevara transportsektorns konkurrensförmåga

Kommissionen föreslår att man avskaffar den obligatoriska fordonsskatten för den tunga transporten för att främja införandet av kilometeravgifterna. Foto: Gellinger

Europeiska kommissionens senaste förordning om landsvägstrafiken syftar till att fastställa riktlinjerna för lagstiftning om bland annat vägavgifter och vägtullar, marknadstillträde på transportmarknaden och arbetstid.
 
Kommissionen vill också hjälpa sektorn att behålla sin konkurrenskraft och underlätta dess övergång till digital logistik och koldioxidsnålare transporter. Samtidigt strävar man efter att förbättra trafiksäkerheten, minska företagens administrativa börda och trygga arbetstagarnas sociala rättigheter.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 31 maj 2017 ett förslag till ett paket om vägtrafiken. Paketet innehåller lagstiftningsförslag som rör marknadstillträde i vägtrafiken, sociala frågor, prissättning av transport, och uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp från tunga fordon.

Kommissionen föreslår flera ändringar i lagstiftningen om vägavgifter och vägtullar (eurovinjettdirektivet). Syftet med ändringarna är att främja koldioxidsnålare och effektivare transport och att trygga tillräcklig finansiering av underhåll och utveckling av transportnätet.För att nå målen föreslår kommissionen att man avskaffar tidsbaserade användaravgifter och under övergångstiden ersätter dem med avståndsbaserade kilometeravgifter. 

Kommissionen föreslår därtill att avgifterna också kunde gälla alla fordon och hela vägnätet eftersom koldioxidutsläpp uppstår oberoende av område och fordonstyp.
Utgångspunkten för direktivet kommer ändå inte att förändras eftersom medlemsstaterna fortsättningsvis själva kan besluta om de inför vägavgifter och vägtullar eller inte.

Varje medlemsstat får själv bestämma om vägavgifter eller vägtullar ska införas eller inte. Direktivförslaget ger i huvudsak medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet och valfrihet. 

De andra förslagen från kommissionen gäller marknadstillträde i transportbranschen, cabotage, kör- och vilotider, färdskrivare, utstationering av förare inom vägtransportsektorn och övervakning av sociala bestämmelserl.

För cabotagets del föreslår kommissionen en övergång till en modell där cabotage får utövas fem dagar i en medlemsstat, i nuläget tillåts tre transporter under sju dagar. 

Kommissionen föreslår också nya villkor för marknadstillträde för lätta godsfordon, närmast paketbilar. I kommissionens förslag föreslås inget trafiktillstånd men de företag som använder dessa fordon ska ha lokaler i landet där de utövar transportverksamhet och de ska uppfylla vissa solvenskrav.

Källa: EU-kommissionen