Regleringen om paketförsändelser inom EU ändras

Genom lagändringen fastställs Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. EU-förordningen är direkt bindande för medlemsstaterna. Foto: Asendia

Bestämmelserna om internationella paketleveranstjänster ändras. Ändringen har samband med en redan godkänd EU-förordning som förpliktar större företag som tillhandahåller paketleveranstjänster att ge information om gränsöverskridande tjänster, bland annat prisuppgifter.

Förordningen förpliktigar medlemsstaterna att utse en behörig myndighet till att följa upp hur förordningen genomförs och förmedla prisuppgifter till kommissionen och andra medlemsstater samt till att fastställa påföljder för brott mot bestämmelserna. 

Genom lagändringen ges transport- och kommunikationsministerier behörighet att fastställa de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förordningen. I och med ändringen kan ländernas transport-och kommunikationsministerier i sin tillsyn i enlighet med paketförordningen använda samma metoder som vid tillsynen över den övriga postverksamheten. I lagförslaget föreslås inte några ytterligare nationella bestämmelser.

Förordningen ska träda i kraft senast den 23 november 2019.