Hantering av gods i svenska hamnar sjunker till lägsta nivåerna på 20 år

Lossning i Halmstads hamn. Foto: Eduard47/Wikimedia Commons

Under 2023 var godshanteringen i svenska hamnar på en historiskt låg nivå. Totalvikten av hanterat gods över kaj var 160 miljoner ton, vilket var det lägsta sedan 2002. Minskningen var tydlig både i lossad och lastad godsvikt i både inrikes och utrikes trafik.

– Den hanterade godsvikten i svenska hamnar minskade i alla riktningar under 2023 till den lägsta totalnivån på 20 år. Den totala godsvikten i utrikes trafik som lossades och lastades uppgick till 139 miljoner ton. Den totala godshanteringen vid inrikes trafik uppgick till 20,4 miljoner ton, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

I utrikes trafik minskade den lossade godsvikten med 6 procent till 75,3 miljoner ton, främst på grund av en nedgång i råoljetransporter och kraftigt minskande volymer från ryska hamnar. För råoljan var minskningen 8 procent, ner till 17,3 miljoner ton, medan volymerna från ryska hamnar sjönk med hela 88 procent jämfört med 2022.

Den lastade godsvikten i utrikes trafik minskade också med 4 procent till 63,9 miljoner ton. Mest påverkade var transporter med lastfordon, där volymerna minskade med 9 procent. Tyska och norska hamnar var de mest påverkade destinationerna, med nedgångar på 10 respektive 29 procent.

Inrikes trafik visade också en nedgång med 7 procent i hanterad godsvikt, ner till 20,4 miljoner ton. Minskningen berodde främst på en betydande nedgång i transport av jord, sten, grus och sand, som minskade med 61 procent.

Passagerartrafiken var stabil jämfört med 2022, men fortsatte att ligga långt under nivåerna före pandemin. Totalt reste 24,9 miljoner passagerare till och från svenska hamnar, med en ökning på 1 procent för utrikes resenärer och en minskning på 5 procent för inrikes resenärer. Danmark, Finland och Tyskland fortsatte att vara de tre största länderna när det gäller passagerartrafik till och från svenska hamnar, med små förändringar jämfört med föregående år.

b
Figur. Lossad och lastad godsvikt i svenska hamnar under 2000-talet. Tabell: Trafikanalys

Källa: Trafikanalys