Minskade körsträckor för lastbilar - längst körde gasbilar och laddhybrider

Gasbilar och laddhybrider körde runt 1 500 mil under 2023. Foto: Mostphotos

Personbilarnas genomsnittliga körsträcka var densamma 2023 som 2022 och de totala körsträckorna för personbilar fortfarande ligger 3 procent lägre än före pandemin, år 2019. Detta visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon. 

Sett i ett längre perspektiv har den genomsnittliga körsträckan för personbilar minskat med 191 mil, motsvarande 15 procent, sedan toppnoteringen 2008. Lägst notering hittills var under pandemins första år (2020) med 1 100 mil per bil och år. De svenskregistrerade fordon som Trafikanalys har statistik om körsträckor för, körde tillsammans under 2023 ungefär 8 miljarder mil.

Av den totala körsträckan stod personbilarna för 81 procent, lätta lastbilar 12 procent, tunga lastbilar 5 procent samt bussar och motorcyklar 1 procent vardera. Sedan 1999 har den totala körsträckan för alla fordonsslag tillsammans ökat med 21 procent (Figur 2).

b
Figur 1. Genomsnittlig årlig körsträcka i mil för personbilar, per bränsle. År 2023.
Anm: Övriga är motorgas, gengas, vätgas eller okänt bränsle.

Personbilarnas genomsnittliga körsträcka förblev oförändrad 2023 jämfört med 2022. På längre sikt har den genomsnittliga körsträckan för personbilar minskat med 191 mil, vilket motsvarar 15 procent, sedan toppnoteringen 2008. Under pandemins första år (2020) var den lägsta noteringen hittills med 1 100 mil per bil och år.

Svenskregistrerade fordon som redovisades för körsträckor 2023 körde totalt ungefär 8 miljarder mil. Personbilar stod för 81 procent av den totala körsträckan, lätta lastbilar för 12 procent, tunga lastbilar för 5 procent, medan bussar och motorcyklar stod för 1 procent vardera. Sedan 1999 har den totala körsträckan för alla fordonsslag tillsammans ökat med 21 procent.

b
Figur 2. Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljarder mil. Åren 1999–2023.
Anm: Motorcyklar saknas för år 2023, uppgiften publiceras 2024-09-19.

Uppgifterna är hämtade ur statistiken för Körsträckor 2023

* Årlig körsträcka för motorcyklar låg under 2022 på 178 mil (2023 års siffror publiceras 2024-09-19).

Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon som varit i trafik minst en dag under året multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordonskilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Källa: Trafikanalys