Europeiska kommissionen lanserar en frikostig inbjudan att lämna förslag inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF) på transportområdet.

Ett starkt transportnät av vägar, järnvägar, inre vattenvägar och sjövägar, ökar konkurrenskraften för EU:s industri. Foto: Creative Commons Lic (Pixabay) kredit: Tama66

Mer än 7 miljarder euro är tillgängliga för projekt som är inriktade på ny, moderniserad och förbättrad europeisk transportinfrastruktur i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som omfattar järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar, sjö- eller inlandshamnar eller vägar.

De projekt som väljs ut för finansiering kommer att hjälpa EU att nå sina klimatmål.

Projekt som stöder solidaritetsvägar mellan EU och Ukraina som inrättats för att underlätta ukrainsk export och import är också stödberättigade.

För första gången

Det är första gången som företag från dessa två länder har kunnat ansöka direkt om EU-finansiering sedan undertecknandet av CEF-associeringsavtalen med Ukraina och Republiken Moldavien tidigare i år.

Adina Vãlean, EU-kommissionär för transport förklarade:

- Denna inbjudan att lämna förslag är den största tillgängliga under Connecting Europe-faciliteten 2021–2027. Vi gör över 7 miljarder euro tillgängliga för projekt, som stöder ett smart och hållbart transportsystem, med en fokus på gränsöverskridande projekt mellan medlemsstaterna. Dessa svåra tider har också visat vikten av ett starkt transportnät av järnvägar, inre vattenvägar och sjövägar, vilket ökar konkurrenskraften för EU:s industri. Projektet för medborgarna närmare varandra och Ukraina och Moldavien blir djupare förankrade med EU.

- De infrastrukturprojekt som finansieras genom denna ansökningsomgång kommer att förbättra säkerheten och driftskompatibiliteten för EU:s transportnät. Utlysningen omfattar även projekt för att förbättra transportinfrastrukturens motståndskraft mot naturkatastrofer. Dessa investeringar kommer att stärka anslutningsmöjligheterna för att förbättra den inre marknadens konkurrenskraft för både passagerar- och godstransporter, förbättra livskvaliteten och minska utsläppen, sammanfattade Adina Vãlean, EU-kommissionär för transport.

Sökande uppmanas att lämna in sina förslag senast den 30 januari 2024.

 Källa EU-kommissionen