Tågföretagen: Nu syns kollapsen på en mängd områden

Foto: Tågföretagen

Ett nytt kollektivavtal för spårtrafiken är på plats och branschen lyckades i sista stund undvika en aviserad strejk. Det har fått mycket uppmärksamhet att en av huvudfrågorna i förhandlingarna – och sedermera även i medlingen – var sena schemaändringar som främst drabbar medarbetarna men inte heller är önskvärda för arbetsgivarna, skriver bransch- och arbetsgivar­organisationen Tågföretagen.

Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar överenskommelsen incitamentet för tågföretagen att minimera förekomsten av sena schemaändringar. Därmed placeras Trafikverkets sena leveranser av tåglägen i brännpunkten.

Det är av yttersta betydelse att snarast få bukt med rådande krisläge och därvid uppnå det avtalslöfte – om 18 veckors framförhållning – som gäller för leverans av tåglägen. Nyligen bekräftade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana bland annat att införandet av Trafikverkets nya planeringssystem lett till större utmaningar än förväntat, att mer testkörning av systemet skulle ha behövts och att Trafikverket inte klarat sina leveransåtaganden gentemot tågföretagen. Roberto försäkrade också att planeringen av Tågplan 24 går bättre och att 18 veckors framförhållning ska uppnås senast i december 2023.

Det kollapsartade införandet av Trafikverkets nya system syns nu på en mängd områden, menar Tågföretagen. De tar det nyligen inträffade stoppet i järnvägstrafiken, söder om Stockholm som ett exempel, och skriver att det är ett faktum att Omledning av tågen inte kunnat göras på sätt som skedde innan systeminförandet. Det blir nu stopp och att de anser att det även blir ser stora effekter inte minst för näringslivets godstransporter och att basindustrin drabbas. Från Göteborgs hamn kommer besked att containervolymerna från hamnen på järnväg minskat med sju procent, vilket innebär att det skett en överflyttning av volymer från järnväg till lastbil. Det är ett typiskt exempel på hur snabbt volymer flyttas från järnväg när vi har störningar i järnvägssystemet, anser Tågföretagen. Konkret hänger också detta ihop med systeminförandet och att omledning av tågen vid banarbeten inte fungerar för närvarande, menar de. Slutligen noterar de att Trafikverket infört lönebonusar till de medarbetare som fortsätter som trafikplanerare under rådande omständigheter. Det senare får utan tvekan effekter på förutsättningarna för kompetensförsörjningen i branschen, enligt Tågföretagen.