Vikenförbindelsen i Karlstad invigd

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör invigde Vikenförbindelsen. Foto: Karlstads kommun

Efter nära tre år av planering och byggande invigde Karlstads kommun Vikenförbindelsen under torsdagen. Vikenförbindelsen är ett projekt som kommunen genomfört för att avlasta de centrala delarna av Karlstad från biltrafik och på så vis förbereda för byggandet av resecentrum och samtidigt underlätta det hållbara resandet.

Vikenförbindelsen har varit ett spännande projekt med många olika delar och utmaningar som vi nu snart är i mål med säger Jan Söderberg, projektledare på Karlstads kommun och berättar vidare:

– Vi har bland annat byggt nära tre kilometer gata och dryga två kilometer gång- och cykelväg, byggt fyra nya cirkulationer och byggt om två korsningar och renoverat två broar. Vi har även anlagt ett översvämningsskydd för att skydda mot höga vattenstånd i Vänern, byggt nya dagvattenledningar och pumpsystem för att klara skyfall i centrala Karlstad och dessutom fått till ett fint promenad- och vistelsetråk efter Mariebergsviken.

– En viktig utgångspunkt i det här projektet har varit att förbättra för det hållbara resandet genom att ge goda förutsättningar för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafikanter säger Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör på Karlstads kommun.

Genom att fler får möjlighet att välja andra färdsätt än bilen skapas utrymme för de som verkligen måste ta den för att få sin vardag att fungera samt för de många nödvändiga transporter som måste ske i en stad.