Finlands regering stöder landets sjöfart med 25 miljoner euro

Coronaviruspandemin har i betydande grad försvårat de finländska gods- och passagerarfartygsrederiernas verksamhetsförutsättningar, anser Finlands Kommunikationsministerium. Syftet med understödet är att bidra till att de finländska sjötransporterna är tillräckliga, att förtroendet för sjöfarten återställs och att rederiernas funktionsförmåga upprätthålls.

Regeringens förslag om ett tilläggsanslag på cirka 25 miljoner euro för stödjande av sjöfart godkändes nyligen i samband med regeringens fjärde tilläggsbudgetproposition för 2020. Syftet med tilläggsanslaget är att upprätthålla en beredskap att stödja sjötrafiken, om det med beaktande av omständigheterna anses nödvändigt.

Statsrådet utfärdade en förordning om understödet den 9 juli 2020. Förordningen trädde i kraft samma dag. Genom statsrådets förordning utfärdas bestämmelser om åläggande av trafikplikt, om närmare villkor för understödet och om förutsättningarna för beviljande av understöd.

Sjötransporterna kan stödjas på sådana rutter där det skulle vara olönsamt att bedriva trafik utan understöd och där det endast finns ett begränsat utbud, eller inget utbud alls, som tillhandahålls på marknadsvillkor. Ett villkor för beviljande av understöd är att det rederi som ansökt om understödet åläggs att tillhandahålla allmännyttiga tjänster eller åläggs någon annan trafikplikt i fråga om den understödda rutten, fartyget eller turtätheten.

Förordningen trädde i kraft den 9 juli 2020. Understödet är avsett som en tillfällig lösning under undantagsförhållandena till följd av coronavirusepidemin, och därför gäller förordningen till och med den 31 december 2020.

Transport- och kommunikationsverket Traficom bedömer behovet av att ålägga trafikplikt och övervakar de understöd som betalas för sjötransporterna.

Valet av vem som ska bedriva sjöfart på den rutt som stöds görs genom konkurrensutsättning inom ramen för ett offentligt upphandlingsförfarande. Understödet kan sökas vid en tidpunkt och på ett sätt som Transport- och kommunikationsverket bestämmer senare.