Tyréns kartlägger trafikbuller i Stockholms stad

Tyréns utvecklar interaktiva trafikbullerkartor. Foto: Tyréns

Tyréns har utvecklat trafikbullerkartor i 2D och 3D till Stockholms stad. Kartorna ska underlätta för handläggare och medborgare att områdesvis se vad staden har för bullernivåer. Kartorna har tagits fram i nära samverkan mellan Stockholm stadsbullerskyddsgrupp och Tyréns. Trafikbullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm och är baserad på stadens senaste strategiska bullerkartläggning.

– Stockholm stad gav oss förtroendet att hitta en lösning för att göra deras bullerkartläggning mer användarvänlig. Ljudberäkningar har funnits sedan flera år, men har använts i liten utsträckning. Tyréns har skapat gränssnittet för en bättre visualisering i en interaktiv webbaserad lösning, säger Peter Malm, ansvarig akustiker på Tyréns.

I den nya 3D-lösningen ingår även ljudnivåer på fasader som illustrerats i form av små prickar. Med de nya kartorna kan kommunens handläggare enkelt använda data vid bedömning av buller i olika frågeställningar, vid exploateringsarbete och nybyggnationer. De nya kartorna gör det även tillgängligt för medborgare att avläsa bullernivåer i ett område eller på ett specifikt hus.

– Kartläggningen av omgivningsbuller är ett viktigt underlag, både vid miljöbalkstillämpning och i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Vår förhoppning är att kartan ska användas oftare och avsikten är även att den ska fortsätta utvecklas, säger Magnus Lindqvist utredare vid Stockholms stad.