Sjöfartsstödet indraget under corona

Tusen sjömän riskerar uppsägning om inte sjöfartsstödet fungerar. Foto: Tallink Silja

En teknikalitet i lagen om sjöfartsstöd riskerar att omkullkasta det arbete som gjorts för att rädda jobben på sjön och tusentals personer riskerar uppsägning om inte politikerna agerar snabbt. I förlängningen hotas sjöfarten, exporten och även turismen, som är helt beroende av fartygstrafiken till Sverige.

Sjöfartsstödet tillkom för att säkerställa svensk sjöfarts konkurrenskraft i en internationell kontext och därmed kunna behålla fartyg under svensk flagg. Så som villkoren för sjöfartsstöd är utformade idag utgår dock stödet endast under förutsättning att ”fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden”. Konsekvensen av ordalydelsen ”i trafik” är att sjöfartsstödet nu dras in när trafiken tillfälligt står stilla, vilket helt omintetgör de positiva effekterna av korttidspermitteringarna och därmed hotar verksamheten.

– Regeringen var snabb på att införa korttidspermittering vilket Tallink Silja direkt införde som ett sätt att säkra bolagets överlevnad och personalens anställningstrygghet. Därför är det mycket märkligt att regeringen nu verkar tillåta att en ordalydelse i förordningen om sjöfartsstöd helt omintetgör effekterna av dessa korttidspermitteringar, säger Marcus Risberg, vd för Tallink Silja.

För Tallink Siljas del handlar det om cirka tusen sjömän som riskerar uppsägning om inte sjöfartsstödet kan löpa på parallellt med korttidspermitteringarna. Andra rederier har redan tvingats till uppsägningar. Även andra branscher som är helt beroende av sjöfarten riskerar drabbas, exempelvis export- och turistnäringen.

– Regeringens tystnad är oerhört frustrerande. Eftersom sjöfartsstödet redan är budgeterat för, och inte blir ett öre dyrare för att man samtidigt har infört korttidspermittering, så torde en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd endast vara en teknikalitet som skulle kunna rädda tusentals jobb och i förlängningen en näring som är av stor betydelse för Sverige, säger Marcus Risberg.