Ett system för kompensation av koldioxidutsläpp från den internationella luftfarten införs 2021

Flygbolagen klimatkompenserar en eventuell ökning av utsläppen genom att köpa så kallade utsläppsrätter på koldioxidmarknaden. Foto: Wikipedia

De europeiska målen uppfylldes vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling, där klimat- och miljöfrågorna återigen hade en central roll. Det viktigaste målet var att främja Corsia, ett globalt system som förpliktar att kompensera koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten. FN:s civila luftfartsorganisation ICAO:s generalförsamling samlades i Montreal 24.9–4.10.2019.

– Förhandlingarna var inte lätta, så jag är mycket nöjd med slutresultatet. Flygtrafiken är global verksamhet och därför är det viktigt att komma överens om globala klimatlösningar för branschen. Minskningen av utsläppen från luftfarten bör dock granskas ambitiöst också inom Europeiska unionen och nationellt, säger Finlands kommunikationsminister Sanna Marin.

Vid mötet beslutades det att ICAO:s miljökommitté CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection) och ICAO:s råd fortsätter beredningen av systemet för utsläppskompensation Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) inom en nära framtid. Målet är att nå klimatneutralitet 2020, alltså att få den internationella luftfartens koldioxidutsläpp att stanna av.

I år inleddes uppföljning, rapportering och verifiering av utsläppen. Corsia kommer att tillämpas fullskaligt från och med början av 2021, då åtagandena om utsläppsgottgörelse börjar gälla. Vid omröstningen i generalförsamlingen gav en klar majoritet av ICAO:s medlemsstater sitt stöd till kompensationssystemet.

Generalförsamlingen beslutade att organisationen i sitt arbete prioriterar beredningen av de långsiktiga målen för utsläppsminskning, så att staterna vid nästa generalförsamling 2022 kan besluta om målen och sätten att uppnå dem.

Finland presenterade landets regeringsprogram i denna fråga som går ut på att införa en skyldighet att blanda biobränsle och flygbränsle så att 30 procent av drivmedlen inom flygtrafiken 2030 ska vara biobränslen.

ICAO:s råd har 36 stater som medlemmar. Tack vare medlemskapet har länderna bättre förutsättningar än tidigare att påverka bl.a. klimatfrågorna inom luftfarten.

ICAO:s generalförsamling behandlade också frågor som gäller luftrumsplanering, obemannade luftfartyg och luftfartssäkerhet. I mötet deltog över 2 400 representanter från 184 stater och 55 internationella organisationer.

ICAO:s nästa generalförsamling hålls 2022. Avsikten är att beredningen av de långsiktiga målen för minskning av utsläppen från luftfarten ska inledas vid de regionala möten som ordnas årligen utöver ICAO:s högsta organ. På detta sätt blir det möjligt för alla stater att delta i beredningen av utsläppsminskningsmålet och samtidigt skapas förutsättningar för beslut i ärendet 2022.