Schenker i innovationsprojekt - AI:s roll i framtidens transporter

Schenker ser en stor potential i att kombinera realtidsdata med avancerad AI för att möjliggöra smartare och optimerad terminalanvändning. Foto: DB Schenker

DB Schenker samarbetar med flera aktörer för att med hjälp av AI förbättra och effektivisera logistik- och transportbranschen. Genom att utnyttja avancerad teknologi hoppas man kunna optimera allt från paketplacering till elektrifierade tunga transporter.

DB Schenker, iBoxen och Linköpings universitet genomför en förstudie för att utveckla ett AI-verktyg som kan förbättra placeringen av paketboxar i svenska städer. Projektet, en del av CLOSERs AI Enhanced Mobility-projekt finansierat av Vinnova och Drive Sweden, bygger vidare på en tidigare studie där en AI-lösning optimerade placeringen av boxar baserat på var paketombud finns och människors rörelsemönster. I den nya fasen undersöks hur AI kan användas för att ytterligare optimera placeringen i förhållande till befintliga ombudsplaceringar och rörelsemönster.

Effektivare terminaler med TRASSEL

Projektet TRASSEL, ett samarbete mellan logistikföretaget och startup-företaget Viscando, syftar till att förbättra effektiviteten på logistikterminaler. Genom att använda 3D-sensorteknik, datavisualisering och AI får man insikter om hur gods rör sig och placeras på terminalerna. Målet är att förbättra AI:s förmåga att förutsäga godsrörelser och utrymmesutnyttjande, vilket kan leda till ökad produktivitet och proaktivt beslutsfattande.

Hållbar logistik i Göteborg

Logistikföretaget deltar i projektet REDIG tillsammans med Gothenburg Green City Zone. Projektet, som pågår från oktober 2023 till oktober 2026, syftar till att skapa ett fossilfritt logistiksystem för stadens evenemangsområde. Genom att konsolidera gods på ett hållbart sätt ska leveranstrafiken och kostnaderna minska. Projektet ska också belysa behovet av operativa förändringar för att uppfylla klimatmålen och optimera trafikflöden. Samarbetet ska minska förbrukningen av fossila bränslen, trängsel, buller, olyckor och miljöpåverkan.

Elektrifierade tunga transporter med REEL

REEL är ett nationellt initiativ som vill påskynda övergången till elektrifierade tunga transporter. Projektet leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park och involverar ett stort antal aktörer, såsom transportköpare, speditörer och elnätsbolag. Målet är att etablera, driva och utvärdera cirka 60 olika regionala logistikflöden för att skapa en bas som kan påskynda storskalig regional elektrifiering. Godstransportservice (GTS) i Umeå, ett av logistikföretagets partneråkerier, kör projektets första helt eldrivna distributionslastbil i norra Sverige.

AI och avancerad teknik spelar en central roll i dessa projekt, som tillsammans strävar efter att skapa en mer effektiv och hållbar transportsektor. Genom att kombinera AI med realtidsdata och sensorteknik hoppas logistikföretaget kunna förbättra terminalverksamheter, optimera paketleveranser och främja övergången till fossilfria transporter.