Finland utforskar om införandet av nya banavsnitt med europeisk spårvidd  

Finlands Transport- och kommunikationsminister Lulu Ranne har belyst vikten av att anpassa den finländska spårvidden till europeiska standarder. Detta steg är mer relevant än någonsin, i ljuset av Europeiska kommissionens förslag om att alla nya järnvägsförbindelser inom det transeuropeiska transportnätverket ska följa den europeiska spårvidden utan undantag. Foto: Finlands Transport- och kommunikationsministerium

Finlands transport- och kommunikationsministerium har gett Väylävirasto, den finländska transportmyndigheten, i uppdrag att genomföra en studie om förlängning av den europeiska järnvägsförbindelsen från Haparanda till Finland. Studien syftar till att utvärdera behovet av nya europeiska järnvägsförbindelser mellan Finland och Sverige som ett komplement till det befintliga nätverket. Resultaten förväntas vara klara senast i slutet av augusti 2025.

Studien kommer att undersöka behovet och efterfrågan på en europeisk järnvägsförbindelse för civil trafik, industri, försörjningsäkerhet och militär mobilitet, samtidigt som man beaktar eventuella risker. I arbetet ingår att utvärdera olika sträckalternativ, tekniska aspekter, möjliga tidsplanerade åtgärder och kostnaderna för genomförandet med hänsyn till olika finansieringsmöjligheter.

Internationell betydelse för säkerhet och mobilitet

Betydelsen av internationella västliga transportförbindelser för försörjningsäkerhet, beredskap och militär mobilitet har ökat under de senaste åren på grund av förändrade omständigheter. I ett uttalande den 30 april 2024 förband sig transportministrarna från Sverige, Norge och Finland att utveckla gränsöverskridande förbindelser som är viktiga för militär mobilitet och försörjningsäkerhet.

Framtida planer och förbindelser

En potentiell första åtgärd för anslutning till normalspår skulle vara att bygga en förbindelse från Haparanda via Torneå till Uleåborg och vidare till Brahestad. Denna spårviddsanpassning skulle gynna både civil och militär trafik och påskynda transporten av trupper och varor mellan länderna. Det skulle även möjliggöra för europeiska järnvägsföretag att köra direkt till Finland, vilket för närvarande inte är möjligt. Detta kunde inkludera direkt nattågstjänster från Uleåborg till Centraleuropa och förenkla godstransporterna genom att eliminera behovet av omlastning i Haparanda.

I sommar planeras järnvägstransporter med gods från finska företag med tåg från Haparanda till Göteborgs hamn, där containrar initialt transporteras med lastbil från Finland till Haparanda.

Med tanke på försörjningsäkerheten ser Finland behovet av ytterligare en järnvägsförbindelse till Sverige som viktig. Detta skulle innebära en förlängning av den finska järnvägssträckan Torneå-Kolari till Kiruna, vilket skulle säkerställa förbindelser till Narviks hamn. En sådan sträcka skulle tjäna både civil och militär trafik. Planer på en bro över Bottenviken från Umeå till Vasa och naturligtvis tunneln från Tallinn till Helsingfors är också under övervägande.

Källa: LOK-Report

 

 

 

 

4