Transportföretagen stöder regeringens tillsättande av implementeringsråd

Buss 59 på Vasagatan den 30 april 2024. Foto: Wikimedia Commons

Transportföretagen är positiva till regeringens etablering av ett implementeringsråd som, i samarbete med förenklingsrådet, kommer att underlätta regelförenkling för företag och öka deras inflytande över kommande EU-regler.

Implementeringsrådet kommer att övervaka svenska företags intressen i tidiga skeden av utvecklingen av nya EU-regler och ge rekommendationer. Regeringen betonar också vikten av att Sverige inte överimplementerar EU-regler.

Regeringen kommer att utse ordförande och medlemmar till rådet, inklusive representanter från näringslivet och personer med djup kunskap om EU-administrationen.

Tidigare har regeringen också tillsatt ett förenklingsråd för att minska företagens administrativa bördor och kostnader. Rådet kan föreslå förenklingar av befintliga svenska regler eller andra åtgärder för att underlätta för företag.

– Det är positivt och efterlängtat att regeringen nu tillsätter även ett implementeringsråd vid sidan av redan tillsatta förenklingsrådet, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och tillägger.

– Transportsektorn är omgärdad av mycket regler, i allt högre utsträckning av internationella regelverk, särskilt från EU. Överimplementering av EU-regler måste undvikas för att värna konkurrenskraften för den svenska gröna transportnäringen.

Inom transportsektorn finns flera konkreta exempel på regelförenklingar som kan genomföras omedelbart. Ett sådant exempel är att åkerier och bussföretag beläggs med sanktionsavgifter i Sverige för så kallade otillåtna kortuttag av kör- och vilotider, vilket egentligen är tillåtet enligt EU-rätten och utgör en normal del av dagliga transporter av bussar och lastbilar. Redan år 2020 påtalade Transportföretagen detta för den dåvarande regeringen, men trots det har överträdelsen kvarstått i det svenska regelverket i fyra år. Ett annat exempel är att avskaffa fordonsskatten för fordon som är avställda, såsom bussar. För närvarande krävs att fordonet är avställt i minst 15 dagar, men detta krav skulle rent tekniskt kunna tas bort från första dagen.

Källa: Transportföretagen