Effektiv samordning för Sveriges beredskapsflygplatser

Foto: niklas jonasson/unsplash

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att förbereda inrättandet av en funktion som dygnet runt kan ge information till de aktörer som använder beredskapsflygplatser för samhällsviktiga luftfartstransporter.

– Det finns ett behov av att tydliggöra vem som ansvarar för att ge information och service och koordinera öppnande av beredskapsflygplatser. Behovet av en gemensam funktion som fungerar som kontaktpunkt har ökat, inte minst på grund av att vi nu har väsentligt fler beredskapsflygplatser än tidigare, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt. Fram till december 2020 hade Sverige 10 beredskapsflygplatser, men nu är antalet 27 stycken.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att förbereda inrättandet av en funktion som dygnet runt ska utgöra kontaktpunkt för att koordinera öppnande av svenska beredskapsflygplatser och ge service och information till utförare av samhällsviktiga luftfartstransporter. Inriktningen är att Trafikverket ska ha ansvaret för funktionen och ambitionen är att den ska kunna fungera fullt ut från och med 1 februari 2025.

Trafikverket ska analysera förutsättningar och ge förslag om organisatorisk utformning, dimensionering, vilken information och service som behöver kunna ges till utförare av samhällsviktiga flygtransporter, tidsaspekter för införandet av funktionen och om vissa delar kan införas tidigare.

Förslaget bygger på de förslag som redovisades i utredningen Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. Regeringen arbetar vidare med beredningen av flygplatsutredarens övriga förslag och remissinstansernas synpunkter.

Uppdraget ska redovisas senast den 8 april 2024.

Källa: Regeringskansliet