Mångmiljonvite föreläggs mot Trafikverket

Tågbranschen har inte fått rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Foto: Transportstyrelsen

Trafikverket har under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Arbetet med den så kallade tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna:

"Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att nästa tågplan fungerar fullt ut," säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har inom sitt tillsynsuppdrag noga följt processen med Tågplan 2023 för att se om Trafikverket – i egenskap av infrastrukturförvaltare – levt upp till de lagkrav som ställs på planeringen av trafiken på järnvägsspåren.

I arbetet med att ta fram Tågplan 2023 har Trafikverket använt ett nytt it-system och nya arbetssätt, som kallas MPK-lösningen. Arbetet har omgärdats av svårigheter och planeringen av tågtrafiken har fungerat dåligt. Tågbranschen har inte fått rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det har lett till att tågresenärerna inte har kunnat köpa biljetter med rimlig framförhållning, vilket blev tydligt i samband med biljettförsäljningen inför jul- och nyårshelgerna. Tågbolagen har också tvingats tacka nej till affärer.

Tre problemområden har identifierats
Transportstyrelsen har ringat in tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de lagkrav som ställs:

  • Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. I oktober fastställdes en redan försenad tågplan, där det fortfarande fanns spårkonflikter kvar att lösa mellan olika aktörer.
  • Skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig.
  • Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts. JNB är den centrala beskrivningen av järnvägsnätet. Den innehåller bland annat information och villkor för hur kapacitet ska tilldelas till sökande, och hur ändringar av JNB ska genomföras.

Transportstyrelsen har nu beslutat att förelägga Trafikverket att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med vite kopplat till de tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen. Sammantaget handlar det om 24 miljoner – åtta miljoner kronor för respektive tidsöverträdelse – som Trafikverket kommer behöva betala om man inte åtgärdar problemen.

När Transportstyrelsen bestämt vitesbeloppets storlek har vi tagit hänsyn till Trafikverkets ekonomiska förhållande, och framförallt MPK-projektets omfattning och betydelse för järnvägsmarknaden. Den första tidsfristen är i augusti i samband med att förslaget till tågplan senast ska offentliggöras.

– Vi ser en risk att det här kan komma att påverka tågtrafiken under hela 2023. Det är viktigt att Trafikverket så snabbt som möjligt kommer till rätta med problemen, så att inte resenärer och företag tvingas välja andra alternativ, säger Carl von Utfall Danielsson.

Källa: Transportstyrelsen