Tvärbanans utbyggnad försenas och blir dyrare än väntat

Station Bromma flygplats. Så här långt har Tvärbanans utbyggnad färdigställts. Nu arbetar man vidare mot Kista. Foto: John Hardwick

År 2000 invigdes tvärbanans första sträckning i Stockholm, mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Senare samma år förlängdes tvärbanans sträckning till Alvik. Sedan 2018 pågår en stor utbyggnad av tvärbanan för att svara upp till transportbehoven på tvären i den växande Stockholmsregionen. Två delsträckor är redan klara och nu pågår ett intensivt arbete med de två sista delsträckorna. Det långsiktiga och storskaliga projektet har dock stött på utmaningar i form av överklaganden och komplicerade markförhållanden, vilket lett till ökade kostnader.

TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: SL/ REGION STOCKHOLM

Utbyggnaden som startade 2018 gäller en förlängning av tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista. Slutligen ska tvärbanan ansluta sig till pendeltåget vid Helenelunds station i Sollentuna. Syftet med den nya Kistagrenen är att knyta samman arbetsplatser i norra Stockholm med bostadsområden i söder, bland annat genom att möjliggöra smidiga byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar. Den nya Kistagrenen är åtta kilometer lång och består av totalt tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Som en konsekvens av utbyggnaden av tvärbanans nya Kistagren behövs såväl nya vagnar som en ny spårvagnsdepå för vagnuppställning och underhåll. Den ska byggas i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

bild

I november 2020 stod den första delsträckan av tvärbanans Kistagren klar då en sträcka på 1,3 kilometer från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats med två nya hållplatser, Bromma Blocks och Bromma flygplats, stod klar. I maj 2021 stod den andra delsträckan klar då det var dags för trafikstart mellan Alviks Strand och Bromma flygplats.

Sedan utbyggnaden av tvärbanan startades våren 2018 har projektet överprövats av flera parter. Bland annat har tilldelningsbeslutet för totalentreprenaden överprövats, liksom vägportsentreprenaden i Helenelund. Detaljplaneprocesserna försenades kraftigt och överklagandet av totalentreprenaden innebar ytterligare ett års försening och stillestånd.

bild
Visionsbild Tvärbanan, betongbro vid Solvalla-Rissne. Foto: John Hardwick

Sista etappen står klar 2025

Projektet har dock försenats. Enligt ursprungsplanen skulle sträckningen till Ursvik stå redo att trafikeras våren 2022, medan den sista delsträckan till Helenelund skulle stå klar 2023. Totalt är projektet två år försenat. Sträckan till Ursvik Torg i Sundbyberg väntas öppna i slutet av 2023 och sträckan till Helenelund sommaren 2025. Projektet har dessutom sprängt budgetramen. Bygget av Tvärbanan är mycket omfattande och komplext. Banan går genom både stadsmiljö och grönområden, förbi en flygplats, genom tre kommuner och över flera stora vägar. Detta har inneburit större risker än vad som förutsågs i ursprunglig kalkyl.

bild
Tvärbanans nya station vid kontorskomplexet Hangar 5 och affärsområdet Bromma Blocks. Foto: John Hardwick

Oförutsedda markförhållanden

Dessa faktorer sammantaget innebär att budgeten för tvärbanans utbyggnad har utökats till totalt 6 546 miljoner kronor, 969 miljoner kronor mer än planerat från början. Överprövningen av tilldelningsbeslutet för totalentreprenaden, överprövningen av vägportsentreprenaden i Helenelund, överprövningen av förberedande arbeten i Sundbyberg och kommunernas detaljplanearbete, som har tagit längre tid än beräknat, utgör samlat den enskilt största orsaken till ökade kostnader. Dessutom har entreprenadkostnaderna ökat som en följd av den komplicerade passagen vid Bromma flygplats och på oförutsedda markförhållanden längs hela sträckan.

–Bygget av tvärbanan sker i etapper, vi arbetar på hela sträckan fram till Helenelund just nu, men är i olika stadier av arbetet vid olika platser. Det mest intensiva arbetet pågår i Solvalla, där vi bygger Solvallabron. Det är ett komplext projekt med både väg- och tågtrafik att förhålla sig till. Det kräver mycket samordning med andra parter, säger Elin Lindström på Region Stockholms pressavdelning.

bild

"969 miljoner kr mer än planerat"

Knuffar in tunnel under vägen

Under semesterperioden kommer Trafikverket att stänga av Mälarbanan, och då passar projektet på att lyfta på stora stålbalkar för den nya bron. Man har även skapat stora ”skyddsportaler” som står runt Mälarbanan för att skydda spårområdet nedanför när projektet arbetar på den nya bron. –I sommar kommer vi dessutom att stänga vägtrafiken på Bällstavägen vid passagen över Ulvsundavägen. Under dessa fem dagar ska vi ”knuffa” in en tunnel under vägen där Tvärbanan kommer att gå. För att kunna göra det har vi i förväg gjutit hela tunneln och förberett för att tunneln just ska knuffas in under vägen, säger Elin Lindström.