Gävle Hamns nya containerterminal dubblar kapaciteten

Vid den nya containerterminalen kan man nu lassa och lossa fartyg som tar 8 000 – 10 000 containrar, jämfört med tidigare 1 500 containrar per båt. Arbetet går dubbelt så snabbt med nya och högre kranar. Bild: Gävle Hamn

Gävle Hamn har tillsammans med Yilport Nordic byggt ostkustens största containerterminal. Man ökar sin kapacitet för lagring och lasting av containrar och fartygshantering med 100%. Dessutom satsar man på ”Ett energioptimerat hamnkluster” med målsättningen att klara Parisavtalets klimatmål.

Gävle Hamn har byggt ut sin containerterminal för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter till och från Sverige. Med ostkustens största containerterminal har man kapacitet att hantera 600 000 containrar på 20 fot, vilket är en dubblering mot tidigare.  

– Vi hade nått kapacitetstaket på den befintliga terminalen och nu byggt ut till följd av ökad volymutveckling och containerisering, då mer gods går i container nuförtiden, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn.

bild
Gävle ligger bra till geografiskt och är en knutpunkt för stora delar av svensk basindustri som behöver få ut sitt gods till kund via sjöfart. Stål-, papper- och träindustrier ligger inom en 30 mils radie från Gävle och flera järnvägsbanor och europavägar drar förbi, vilket gör staden till ett nav för export och import.

 

bild
– Vi på Gävle Hamn, har tagit på oss rollen att vara katalysator i det tioåriga programmet ”Ett energioptimerat hamnkluster”, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn. Bild: Gävle Hamn

 

Muddermassor ger mer yta

I hamnen har det skett uppgraderingar under flera år. Det började 2012 då Trafikverket, i sin internationella infrastrukturplan, muddrade för att göra farleden mer säker och kunna ta in större och fler fartyg. Det ledde till nya, djupgående och längre kajer och nu den helt nya containerterminalen, där muddermassorna har bundits in och ökat landytan. Här kan man nu lassa och lossa fartyg som tar 8 000 – 10 000 containrar jämfört med tidigare 1 500 containrar per båt.

Den operativa verksamheten i hamnen sköts av Yilport Nordic och de har bland annat satsat på högre och snabbare kranar som dubblar hastigheten för lastning. De sköts via fjärrstyrning inifrån kontor och kommer att minska CO2-utsläppen eftersom man halverar liggtiden för fartygen när de är i hamn. Målet är att elektrifiera alla kranar och att hälften ska gå på el under 2021.

Färre tomma containrar

Yilport har även investerat i en kombiterminal en bit norr om Stockholm, som hanterar och sprider gods till och från Mälardalsregionen, via elektrifierade containertåg från Gävle.

– Terminalen i Stockholm är viktig för oss och ingår i vårt One-stop-shop-koncept. Vi tar med containrar med importgods på eltåg till Stockholm, lastar över till egna lastbilar för vidare transport och tar sedan den tomma containern tillbaka till Gävle för vidare lastning och export. Svensk basindustri är exportberoende vilket gör att rederier måste frakta hit tomma containrar, vårt system minskar det behovet. Lastbilarna kör dessutom på HVO-bränsle* vilket reducerar CO2-utsläppen med 90%, säger Håkan Bergström, försäljningschef på Yilport Nordic.

 

bild
– Svensk basindustri är exportberoende och rederier måste frakta hit tomma containrar. Vårt One-stop-shop-koncept minskar det behovet, säger Håkan Bergström, försäljningschef på Yilport Nordic. Bild Yilport Nordic

Ett energioptimerat hamnkluster

Hållbarhetsarbetet är viktigt även för Gävle Hamn. De egna fordonen är sedan tidigare el- eller biogasbilar och efter att hamnens bogserbåtar konverterades till HVO drivs hela fordonsflottan fossilfritt. Gävle Hamn har också initierat ett tioårigt program som de kallar ”Ett energioptimerat hamnkluster”. Målsättning är att Gävle Hamn och de aktörer som bedriver hamnverksamhet eller trafikerar hamnen via väg, fartyg och järnväg ska tillsammans nå de mål för CO2-minskning och energieffektivisering som följer av Parisavtalet.

– Vi har tagit på oss rollen att vara katalysator i det arbetet. Många av aktörerna har redan ett stort engagemang och har initierat eller planerat åtgärder som styr i rätt riktning. Vi har bjudit in klusteraktörerna att samverka kring målbild och gemensamma färdplaner. Hittills har vi bara fått positiva signaler från aktörerna; att de själva vill minska utsläppen för att det är bra för deras affärer. Det är frivilligt att delta i programsamverkan men så småningom kanske det kommer fler styrmedel som smörjmedel. Vi ger redan idag miljörabatter för fartyg men det finns ju fler morötter och piskor vi skulle kunna använda oss av för att sänka trösklarna till klimatnytta, säger Fredrik Svanbom på Gävle Hamn.

*HVO är en förkortning av hydrotreated vegetable oil (eller hydrogenated vegetable oil).

bild