Varning, risk för vattenplaning! Logistik och transport kräver säkra vägar

Bild: Geobear.

Ett stort bekymmer inom vår infrastruktur idag är de vattenmassor som påverkar våra vägar, järnvägar, tunnlar och broar. Mycket av infrastrukturen skulle behöva renoveras och moderniseras för att bättre hantera vattenmassorna. Både för att se till att risken för vattenplaning minskar, men även för att minska risken för att vattnen får vägarnas kvalitet att drastiskt förändras av andra skäl - som till exempel sättningsskador. Klimatförändringar förväntas också bidra till mer extrem väderlek vilket i sin tur kräver ännu bättre hantering av vatten vid kraftigt regn.

Idag finns få praktiska metoder för att bygga om dräneringsrör för alla påverkade områden. Detta eftersom det kräver relativt omfattande schaktningsarbeten som innebär att trafiken måste omledas eller helt stoppas under arbetets gång. Geopolymerer kan användas för vattentätning, för att leda om flöden av vatten eller täta kulvertar som tagits ur bruk. Väl på plats i kulvertar säkerställer även materialet att omgivande jord inte faller ned i tomrummet och stoppar således risk för sättningar i ovanliggande väg- eller järnvägsområde.

Tätning och förstärkning av vägstunnlar

För tätning av tunnlar där vatten tränger in används normalt cement och bentonit som absorberar vatten. Injektering av geopolymerer är en annan metod som finns att tillgå idag för tätning av tunnlar eller för att skapa skyddsbarriärer i jorden för att avleda vatten. En fördel med geopolymer-metoden är att marken kan förstärkas utöver de tätande egenskaperna materialet har, vilket innebär att rasrisken förhindras vid exempelvis tunnel- eller bro-arbeten.

 

Traditionella metoder så som jetinjektering kräver dessutom stora maskiner som skapar vibrationer som kan leda till andra problem som följd. Eftersom cement dessutom är betydligt tyngre än geopolymerer ökar lasten i området vilket också kan skapa sättningar. Metoden med injektering av geopolymerer är en mycket mobil och störningsfri åtgärd som kan täta och markförstärka tunnlar eller broar för våra vägar och järnvägar - utan vibrationer eller behov av schaktning.

 

Geobear är en global aktör inom just vattentätning och markförstärkning med geopolymerer. Nicklas Bosäter, affärsutvecklingschef på Geobear säger att metoden med fördel kan användas för att täta och förstärka vid tunnelarbeten.

 

  • Geopolymerer är mycket fördelaktiga vid tätning av tunnlar men även vid förstärkning och lyft av vägar, tunnelbanor, järnvägar och broar. Geobears metod behöver mycket kort tid för etablering och avetablering samt att det behandlade området kan tas i bruk igen inom 15 minuter från avslutad injektering. Det är särskilt gynnsamt för infrastruktur eftersom alla störningar i trafiken är kostsamma för samtliga inblandade, inte minst för trafikanterna som drabbas av förseningar, säger Nicklas Bosäter.

 

Geobear genomför både förebyggande underhåll och akuta åtgärder i hela Sverige. Vid frågor kring specifika projekt, eller mer information om geopolymerinjektering för infrastruktur besök gärna vår hemsida på www.geobear.se eller ta kontakt med mig avslutar Nicklas.