Svensk Sjöfarts vd bloggar

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström

En av de viktigaste frågorna att lyfta inom sjöfartsområdet de närmaste åren är rekryteringen. De politiska ambitionerna i att nyttja sjöfarten i större utsträckning är tydliga, vi ser också hur alla prognoser tyder på att transporterna såväl av gods som av personer kommer att öka markant i framtiden.

Sjöfarten lyfts ofta som ett av svaren på denna stora utmaning i sin ofta överlägsna kapacitet men också höga säkerhet och ofta goda miljöprestanda.

För oss som på något sätt har transporter som sitt levebröd är det förstås glädjande i mångt och mycket att vi förväntas transportera mer i framtiden. Men kraven på att det sker på ett allt mer hållbart sätt skärps hela tiden.

Så ska det också vara. Från bra till bättre. Men detta kommer förstås med utmaningar i många former, exempelvis gällande rekrytering.

Samtidigt som vi ser omfattande rapportering om arbetskraftsbrist inom transportområdet i alla trafikslag så ser vi också allt oftare en diskussion som i mångt och mycket går ut på att transporter kommer att ske ”autonomt”.

Det kan de säkert göra i vissa avseenden- men långt ifrån alla. Människans roll inom sjöfarten kommer fortsatt att vara helt central även om arbetsuppgifterna förstås förändras i takt med utvecklingen. Därför talar vi hellre om smart sjöfart och smarta sjömän.