Överenskommelse nådd om EU:s klimatpaket i organisationens transportråd

EU:s transportråd sänder en klar signal om att övergång till nollutsläppsfordon inte är en prioritet för kommersiella vägtransporter. Foto: IRU

EU:s transportråd antog nyligen en allmän riktlinje om tre lagstiftningsförslag som ingår i organisationens 55 procent-paket.

EU strävar efter att minska sina utsläpp med minst 55 procent före 2030 jämfört med 1990 års nivå. Detta mål ska uppnås med hjälp av 55 procent-paketet.

I rådet godkändes de tre förslagen i 55 procent-paketet

Transportrådet godkände enhälligt ordförandens kompromissförslag om den så kallade FuelEU Maritime-förordningen, som förutsätter att fartyg övergår till att använda alternativa bränslen från och med 2025.

Transportrådet godkände enhälligt också rådets allmänna riktlinje om den så kallade AFIR-förordningen, som syftar till att främja ibruktagandet av infrastrukturen för alternativa bränslen inom väg-, sjö- och flygtrafiken.

Tätare laddningsinfrastruktur

AFIR-förordningen förpliktar medlemsstaterna att se till att det byggs elladdningsinfrastruktur bland annat inom vägtrafiken.

Medlemsstaterna ska till exempel säkerställa att det inom TEN-T-stomnätet före utgången av 2025 byggs sådan laddningsinfrastruktur med 60 kilometers mellanrum som uppfyller minimieffektkraven.

För Finland har det varit viktigt att de bindande förpliktelserna i fråga om elladdningsmålen inom vägtrafiken beaktar de glest befolkade lågtrafikerade områden där avstånden är långa. Dessa aspekter har beaktats i rådets allmänna riktlinje.

Dessutom godkände transportrådet med kvalificerad majoritetordförandens kompromiss om den så kallade ReFuel Aviation-förordningen, som syftar till att öka användningen av förnybara flygbränslen i flygtrafiken. 

Vad händer härnäst?

Europaparlamentets plenum röstar om förordningarna i september-oktober 2022. När parlamentet har bildat sin ståndpunkt inleds så kallade trilogiförhandlingar där man söker en gemensam syn på förslagets slutliga innehåll mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen.

Under miljörådets möte den 28 juni 2022 försöker man nå en allmän riktlinje för en del av de trafik- och transportinitiativ som ingår i 55 procent-paketet.