IMO förde nya förhandlingar om minskning av växthusgasutsläppen från internationella sjötransporter

Indien, Mumbai - Hisnande föroreningar rakt in i havsluften. Mumbais hamn har en av de bästa naturliga hamnarna i världen. Enligt Världshälsoorganisationen är Mumbai den fjärde mest förorenade megastaden i världen. Utsläppen kommer från industrier och kraftverk, biobränslen, transporter och svävande damm. Den här bilden togs från färjan mellan Gateway of India och Elephanta Island. Foto: Flickr, kredit: Cyprien Hauser

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträdde nyligen. Avsikten var att vid mötet behandla bland annat metoder för att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten och uppdateringen av IMO:s preliminära växthusgasutsläppsstrategi.

Dessutom förhandlade man bland annat om frågor som rör fartygens barlastvatten, anvisandet av Medelhavet som ett område där fartygens svavelutsläpp begränsas samt åtgärder för att minska det plastskräp som dumpas i havet från fartyg.

Arbetet fördjupas

Vid den 78:e sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) preciserades reglementet för den redan i juni 2021 framförhandlade mekanismen för utsläppsminskning på kort sikt. Metoden gick ut på att förbättra energieffektiviteten hos befintliga fartyg och att begränsa fartygens koldioxidintensitet.

För att utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska minska i enlighet med de mål som överenskommits inom IMO bör arbetet med detta tema fortsätta.

När det gäller metoderna för utsläppsminskning på medellång och lång sikt är sessionens viktigaste förhandlingsobjekt den kombination av bränslestandard och globala ekonomiska styrmedel som EU-medlemsstaterna driver.

Flera länder understöder att den globala växthusgasavgiften för bränslen ska fonderas i en internationell fond. Fonden bör inrättas genom ändringar i MARPOL-konventionen. De medel som samlas in ska användas för att snabbt utveckla och ta i bruk lösningar som minskar utsläppen från sjöfarten. Vid fördelningen av medel ska de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling beaktas.

På agendan också uppdateringen av IMO:s växthusgasstrategi

Vid kommitténs session behandlas också en uppdatering av IMO:s preliminära växthusgasstrategi. EU-medlemsstaterna anser att det globala målet för minskning av utsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent.

Nationell handlingsplan

Vid denna session presenterade Finland dessutom sin egen nationella handlingsplan för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten för IMO. Finland är efter Storbritannien och Norge det tredje europeiska landet som delar med sig av en sådan plan till IMO:s övriga medlemsstater och sekretariat.

Finland har föreslagit även nya arbetsarrangemang för att effektivisera förhandlingarna inom IMO om minskning av växthusgasutsläppen. Vid sessionen behandlades också dessa nya arbetsarrangemang.