Finland inför exaktare gemensamma konsekvensbedömningar i fråga om markanvändning och trafik

Markanvändningen och trafiken inverkar på områdens tillgänglighet. I utredningen konstateras det att tillgängligheten bör synas i utvärderingen av både markanvändningen och trafiksystemet. Foto: Wikiwand, Creative commons Lic.

Markanvändningen inverkar på vilka områden människor behöver ha tillgång till och vart varor måste kunna transporteras.

På motsvarande sätt inverkar trafiksystemet på placeringen av funktioner. Därför finns det behov av bättre gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken.

Fokuserar närmast på jänvägsprojekt

Bedömningar av markanvändningens konsekvenser för trafiken har gjorts redan länge. Däremot görs det ganska få bedömningar av trafiksystemets konsekvenser för områdenas attraktionskraft och för placeringen av funktioner i Finland. Bedömningarna fokuserar närmast på järnvägsprojekt.

Den färska utredningen kartlägger metoder och ger rekommendationer för att utveckla bedömningen av konsekvenserna av markanvändningen och trafiken.

I utredningen identifierades utmaningar och utvecklingsbehov i fråga om den gemensamma planeringen av markanvändningen och trafiken samt bedömningen av deras konsekvenser.

I utredningen granskades tre genomförda planeringsarbeten: Riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis, spårvägen i Tammerfors och Nylandsplanen 2050. Med hjälp av planeringsarbetena kartlades de praktiska utmaningar och verksamhetssätt som hänför sig till konsekvensbedömningarna av trafiken och markanvändningen.

Arbetets förvaltningsövergripande natur utgör delvis utmaningen för den gemensamma konsekvensbedömningen på grund av att olika organisationer ansvarar för beredningen av olika delområden. Dialogen mellan markanvändning och trafik blir då mindre än om delområdena skulle planeras som en helhet. Det har ofta varit omöjligt att anvisa tillräckliga resurser för gemensamma konsekvensbedömningar av markanvändningen och trafiken.

Visualisering av information

Markanvändningen och trafiken inverkar på områdens tillgänglighet. I utredningen konstateras det att tillgängligheten bör synas i utvärderingen av både markanvändningen och trafiksystemet.

Enligt rekommendationerna i utredningen ska en gemensam granskning integreras i såväl planeringen som beslutsfattandet som hänför sig till markanvändningen och trafiken. Målsättningar, scenarioanalyser, bedömningar av tillgänglighet och visualisering av information kan användas till hjälp då man skapar en uppfattning av markanvändningens och trafikens gemensamma konsekvenser.

Utredningen, som beställdes av miljöministeriet och kommunikationsministeriet, gjordes av FLOU Oy och Lunden Architecture Oy.

Källa: Finlands Kommunikationsministerium