Magert resultat vid IMO:s förhandlingar om utsläppsminskningsmetoder för den internationella sjöfarten

Staterna kom dock överens om bland annat frivillig begränsning av utsläpp av sot i arktiska områden. Foto. Flickr..

Vid sessionen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön, som nyligen avslutades, förhandlade man om metoder för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten. Det gjordes dock inga betydande framsteg under mötet.

Staterna kom dock överens om bland annat frivillig begränsning av utsläpp av sot i arktiska områden, beaktande av vindkraft i beräkningarna av fartygens energieffektivitet och en strategi för att minska det plastavfall som hamnar i havet från fartyg.

Flera stater motsatte sig effektiva åtgärder när det gällde att minska utsläppen och åberopade bland annat bristen på ekonomiska konsekvensbedömningar. Finland och andra EU-medlemsstater understödde till exempel utvecklingen av en global marknadsmässig metod för utsläppsminskningar som baserar sig på bränsleavgifter eller bränslets kolinnehåll och en bränslestandard som syftar till utsläppsminskning. Inga framsteg gjordes emellertid i dessa frågor på grund av invändningarna från vissa andra stater.

Diskussionen om dessa och andra metoder för att minska utsläppen på medellång och lång sikt fortsätter på arbetsgruppsnivå våren 2022 och vid följande kommittésession i juni 2022.

Vid sessionen behandlades dessutom ett resolutionsförslag om en skärpning av målet för minskning av utsläppen fram till 2050. EU-medlemsstaterna stödde förslaget om att det globala målet för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent. EU-medlemsstaterna anslöt sig också till de små östliga ländernas deklaration. I den uttrycks att det är nödvändigt att eftersträva nollutsläpp före 2050 för att temperaturmålen från Paris klimatavtal ska kunna nås.

I enlighet med vad som överenskommits tidigare är avsikten att beslut om att skärpa målen ska fattas först i samband med att IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp uppdateras. Uppdateringen av strategin inleds vid kommitténs följande session i juni 2022.

Närmare bestämmelser om användning av svavelskrubbrar

Svavelskrubbrar behandlar utsläppsgaser från högsvavliga bränslen. Vid sessionen godkändes ett preciserande reglemente för inspektion och godkännande av svavelskrubbrar, vilket bidrar till att bestämmelser kan tillämpas enhetligt.

I fråga om svavelskrubbrar är EU:s gemensamma ståndpunkter bindande, eftersom frågan i och med svaveldirektivet har överförts till EU:s befogenhet.

Ändringar i beaktandet av vindkraft i fartygens energieffektivitetskalkyler

De ändringar i anvisningarna om utnyttjandet av vindkraft som godkänts förbättrar den kalkylmässiga nyttan av vindkraft vid beräkningen av indexvärdena för energieffektiviteten (EEDI och EEXI) hos alla fartyg. Finland föreslog tillsammans med Nederländerna, Spanien, Japan, Komorerna, Frankrike och Tyskland samt RINA, som representerar fartygsplanerare, dessa ändringar för att användningen av vinddrivna propulsionssystem ska bli vanligare på fartygen.

Strategin för att minska plastavfallet som hamnar i havet från fartyg godkändes

Kommittén godkände en strategi mot dumpning av plast i haven som ska styra och följa upp genomförandet av det plastavfallsarbetsprogram som godkändes 2018. Målet med strategin är att stärka den internationella reglering som förbjuder avlägsnande av avfall från fartyg i havet. Målet med strategin är att det före 2025 ska medföra att inga fartyg dumpar plastavfall i havet.

Under denna förhandlingsomgång understöddes Finlands förslag om nya arrangemang inom IMO för att effektivisera förhandlingarna om en växthusgasutsläppsminskning av majoriteten av staterna. Ett betydande antal stater motsatte sig dock detta alltjämt. Förhandlingar om temat fortsätter på arbetsgruppsnivå våren 2022.

 

...