IMO förhandlar om en skärpning av utsläppsminskningsmålet för 2050

Även små fartyg bidrar med sina utsläpp. Foto: Sustain Europe, Alfplant

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträdde nyligen.

Under mötet behandlades metoder för reducering av växthusgasutsläpp från den internationella sjöfarten och en skärpning av målet för minskning av utsläppen fram till 2050.

Vid det föregående mötet för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) i juni 2021 godkändes en global mekanism för utsläppsminskning på kort sikt. Det beslut som fattades är inte tillräckligt för en klar utsläppsminskning på kort sikt fram till 2030 i enlighet med IMO:s mål. En majoritet av EU:s medlemsländer motsatte sig den otillräckliga minskningsnivån på koldioxidintensiteten.

Vid det senaste mötet diskuterades till exempel den globala forsknings- och utvecklingsfonden

som ska ha sin grund i bränsleavgifter. Denna diskussion väntas leda till förhandlingar om utsläppsminskningsmetoder på medellång och lång sikt, såsom den metod på marknadsvillkor som den föreslagna fonden utgör. Dess utsläppsminskningseffekt blir sannolikt mycket större än den kortsiktiga metod som det beslutats om tidigare.

De medel som eventuellt samlas in genom globala marknadsmässiga metoder för utsläppsminskning bör enligt många EU-länder användas för att snabbt utveckla och ta i bruk lösningar som minskar utsläppen från sjöfarten.

Vid fördelningen av medel ska särskilt de minst utvecklade staterna och mindre östeuropeiska stater beaktas. Flera EU-länder anser det vara viktigt att man redan vid detta möte kommer överens om regleringsramar för dylika metoder, så att beslut kan fattas vid nästa möte våren 2022.

Vid sessionen antogs en skärpning av målet för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050. Slutligt beslut om detta ska fattas senast i samband med uppdateringen av IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp före 2023.